Home
Nieuwe beheerplannen: zorgen over ecologische waarde, tuinontwerp Oud Amelisweerd en beperkte inspraak

Beeldenlaan, door Marie Louise HeereIn december kregen de Vrienden van Amelisweerd in een klankbordgroep inzage in het concept beheerplan voor de Utrechtse landgoederen. in januari hebben wij een eerste reactie aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in de klankbordgroep gestuurd.

Zet ecologische en cultuurhistorische waarden centraal

Behoud en ontwikkeling van de buitengewone ecologische en cultuurhistorische waarden moeten wat ons betreft centraal staan in het beheerplan. Daarbij hoort speciale zorg voor monumentale bomen, belangrijk voor vleermuizen, paddenstoelen en veel vogels. Wat opvalt in het beheerplan is de aloude tegenstelling nietsdoen - alsof dat ecologisch beheer zou zijn - versus regulier bosbeheer. Wij kiezen voor maatwerk dat recht doet aan de grote ecologische en cultuurhistorische waarde van de landgoederen. Dan moet je soms flink aan de gang met een goed doordacht plan dat historisch verantwoord is (zoals bij het ‘Engels Werk’). Op andere plekken kies je voor weinig ingrepen om natuurontwikkeling een kans te geven.

Ook flora- en faunabeleid dient meer te zijn dan de afweging van wel of niet ingrijpen. Het gaat hier om een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een vertaling daarvan missen wij. De EHS heeft gevolgen voor hoe je omgaat met landbouwgronden. Landbouw is essentieel binnen de landgoederen. Je kan echter geen goed beheerplan voor de bossen schrijven zonder iets te zeggen over de naastgelegen landbouwgronden.

Zorgen over tuinontwerp Museum Oud Amelisweerd (MOA)

De komst van Museum Oud Amelisweerd is een kans om dit monument weer een functie te geven. Wel moet er heel goed gelet worden op de impact van het museum. Wij zijn geschrokken van het voorlopige tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. 

Beheerplan zonder formele inspraak?

De procedure om beheerplan en uitvoeringsprojecten vast te stellen is tot nog toe onduidelijk. De gemeentelijke website zwijgt hierover. Wij hebben te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het beheerplan en de diverse projecten omdat het niet meer dan een ambtelijke uitvoering van de Toekomstvisie zou zijn. Gezien de vrij forse sommen geld die hiermee zijn gemoeid, vinden wij dit echter een vreemd standpunt. Er is ook nog steeds geen eenduidige aansturing en coördinatie van activiteiten op de landgoederen en alle budgetten die hiermee gemoeid zijn. Niet de beschikbaarheid van allerlei financiële potjes, maar de ecologische- en cultuurhistorische waarde van de landgoederen zou als leidraad moeten dienen. Wij gaan de politiek hierover benaderen.

Beheerplan en andere informatie is te vinden op: www.utrecht.nl/landgoederen

Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere, 7 mei 2010


 
Terugblik op onze vogel- en stinzenexcursie van 24 maart

BosanemoonOnze derde Amelisweerd natuurexcursie van 2013 was op een koude en gure zondag 24 maart. Ecologen Joost Meulenbroek, Emma van den Dool en vogelspecialist Dave Schmitt namen ons mee op zoek naar vogels en stinzenflora. Het was niet het weer voor een grote opkomst. Wel was er zo volop gelegenheid om de gidsen vragen te stellen. 

Putters, smient, tafeleend, bosanemoon...

Naast de vele (geluiden van) reguliere bosvogels troffen we bij Fort Rhijnauwen een mooie groep felgekleurde Putters aan. Een stukje verder spotte Dave in de verte mogelijk een Krakeend. Er zwommen veel eenden en ganzen in de slotgracht. Smient en tafeleenden, kuifeenden, Canadese ganzen... In de weilanden achter het fort liep een zevental reeën. Langs de Kromme Rijn stonden we stil bij de vele stinzenplanten zoals witte (dichters-) narcis, verschillende hyacinten en bostulpen. In het Hoge Bos van Oud Amelisweerd zagen we een flink aantal bosanemonen staan (zie foto). 

Een nieuwe Boomgaard in het weidegebied? 

Hier en daar kwamen de beheerplannen voor de landgoederen aan de orde. Schuin tegenover de Veldkeuken, in het weidegebied van Oud Amelisweerd, zagen we een nieuwe hoogstamboomgaard, net vorige week aangelegd (en nog niet helemaal klaar). Afgelopen donderdag kregen we een melding van een verontruste bewoner, die ineens een boomgaard in haar uitzicht geplant zag. Opvallend, omdat een boomgaard niet strookt met de Toekomstvisie Landgoederen. Bovendien is dit project niet bekend bij bewoners, niet bij rentmeester Joop Spaans en de Klankbordgroep voor de beheerplannen. De bewoner heeft de gemeenteraad hierover een brief gestuurd. De kwestie illustreert het gemis aan coördinatie van activiteiten op de landgoederen en de verschillende budgetten die hiermee gemoeid zijn. 

Volgende excursie: Vlinders?

Voor een volgende excursie zitten we te denken aan het thema Vlinders. Een mogelijke datum is zaterdag 20 april. Houd onze website in de gaten voor meer info. 

 
Informatieavond op 6 maart over beheer landgoederen en plannen Museum Oud-Amelisweerd

Oud AmelisweerdWoensdag 6 maart om 19.30 uur houdt de Gemeente Utrecht een informatiebijeenkomst in de Stayokay aan de Rhijnauwenselaan in Bunnik. Tijdens de avond zal de gemeente Utrecht beheermaatregelen toelichten. Daarnaast wordt er verder ingegaan op de invulling van de museumfunctie van het landhuis Oud-Amelisweerd en de daarbij horende plannen tot verbouwing van het nabijgelegen koetshuis. Wij vragen iedereen, die hiervoor belangstelling heeft, naar deze informatieavond te gaan!

Beheerplan en bosprojecten:  de Toekomstvisie in de praktijk

Precies een jaar geleden heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie voor de landgoederen voor de periode tot 2030 vastgesteld. De visie wordt de komende tijd vertaald in een beheerplan en een veelheid van projecten, waarin verschillende delen van de landgoederen onder handen worden genomen. De totstandkoming van de Toekomstvisie had heel wat voeten in de aarde. Er bestonden plannen om een flink deel van het monumentale bomenbestand (vooral de lanen) te kappen voor verjonging, mede om esthetische redenen. Dat is tegengehouden. Het gevaar van vroegtijdige kap van monumentale bomen dreigt echter nog altijd, nu “om veiligheidsredenen”. Als Vrienden van Amelisweerd blijven wij ons inzetten om het behoud van ecologische en cultuurhistorische kwaliteit daar niet onder te laten lijden. Herstel van bepaalde delen als het Engels Werk is dringend noodzakelijk. Voor daarmee te beginnen is wel een heel goed onderbouwde visie nodig die recht doet aan het oorspronkelijk ontwerp.

Museum Oud-Amelisweerd:  versterk de educatieve mogelijkheden

Er is veel gezegd en geschreven over de komst van het museum in Oud-Amelisweerd (MOA). Wij zien de komst van het museum als een kans om dit monument weer een functie te geven. Wel moet er heel goed gelet worden op de impact van het museum. In die zin zijn wij geschrokken van een voorlopige schets van het tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. Ook missen wij in de huidige plannen voor de verbouwing van het Koetshuis enige aandacht voor inrichting van een gratis educatieve ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Een gemiste kans.

Toekomstvisie zonder formele inspraak?

We vinden het jammer dat er op de website van de gemeente nog niets over de plannen is te vinden die woensdag worden toegelicht. Sterker nog: de stand van zaken beheerwerkzaamheden staan onder voorbehoud op de agenda. Bovendien is de procedure tot vaststelling van het beheerplan en diverse uitvoeringsprojecten vrij onduidelijk. Wij hebben te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het beheerplan en de diverse projecten omdat het slechts puur ambtelijke uitvoering van de Toekomstvisie zou zijn. Gezien de vrij forse sommen geld die hiermee zijn gemoeid, vinden wij dit een vreemd standpunt. Wij zullen de politiek hierover benaderen.

Informatie

De gemeente Utrecht kondigt bijeenkomsten over de landgoederen aan op www.utrecht.nl/landgoederen. Volg die pagina en geef je op voor de Nieuwsbrief Landgoederen!

Informatieavond 6 maart: Stayokay Bunnik in Rhijnauwen | Aanvang: 19.30 uur

 
Fotowedstrijd: Amelisweerd in Beeld

Indian SummerWe zetten dit jaar ons landgoed en het verkeer in en om Utrecht in de schijnwerpers. Onze activiteiten omvatten natuurexcursies (10 februari en 3 maart, zie nieuwsitem hieronder), informatiemarkten en allerlei evenementen en tentoonstellingen. U kunt ons daarmee helpen door eigen foto's of foto's van uw schilderingen, tekeningen of grafisch werk aan ons ter beschikking te stellen.

Onderwerpen

Alle onderwerpen zijn welkom: vogels, zoogdieren, bloemen, bomen, paddenstoelen, mensen, kinderen, de seizoenen, de A27 of de geschiedenis. Alles van vroeger en van nu. Zolang het maar over Amelisweerd gaat natuurlijk.

Inzenden uiterlijk 31 maart

Graag ontvangen we uiterlijk 31 maart de afbeeldingen digitaal op e-mailadres Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken (in hoge resolutie). Vermeld titel van de afbeelding, jaartal en uw naam, adres en woonplaats. Zo mogelijk kunt u ook wat extra informatie over de afbeelding geven. Met uw inzending doet u mee aan de fotowedstrijd en kunt u een leuke prijs winnen. Een deskundige jury houdt zich bezig met de beoordeling van de foto's. Winnaars krijgen een publicatie in een krant of tijdschrift en we plaatsen uw foto op onze website. 

Voorwaarden (aangepast op 13 maart)

Bij inzending verleent u de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht het recht om uw foto’s met naamsvermelding te publiceren. Dat recht zullen zij niet overdragen aan derden. 

De eerste inzendingen zijn al binnen. Eerste was Christine Neuteboom met haar foto "Indian Summer", geschoten afgelopen najaar. Een mooie start van de wedstrijd. We hopen nog veel mooie foto's van Amelisweerd te ontvangen!

 
Vrienden van Amelisweerd praten met Commissie Schoof

 

Commissieleden Derksen en Schoof tijdens het overleg op 18 januari 2013Vrijdag 18 januari spraken we als gezamenlijke Utrechtse bewonersgroepen (Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd) en organisaties (Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd) in Milieucentrum Utrecht met de commissie Schoof. Onderwerp was de kwaliteit van de besluitvorming rond de A27 bij Amelisweerd. De onafhankelijke commissie gaat beoordelen of alle onderzoeken afdoende en juist zijn uitgevoerd en het besluitvormingsproces correct is geweest. Dhr. Schoof voert gesprekken met betrokken organisaties, besturen en overheden, oud wethouder de Bont en tot onze verrassing enkele Kamerleden.

Het was een stevig gesprek in goede sfeer. De commissie luisterde naar onze argumenten om het onderzoek breder in te zetten. Ook vele kritiekpunten m.b.t. het besluitvormingsproces vanaf 2006 tot heden kwamen al ter sprake. We kregen in totaal negen vragen voorgelegd, die wij deze week uitvoerig schriftelijk gaan beantwoorden.

Meer over onze inbreng leest u in het verslag op de website van de Kracht van Utrecht.

Commissie Schoof in stripvorm

door een creatieve vriend(in) van Amelisweerd (lees hier of klik op het plaatje).

Geïnspireerd? Ga zelf aan de slag, stuur ons uw creatie en we publiceren het op deze website (zie Mijn Amelisweerd).

© Vrienden van Amelisweerd (neem contact met ons op voor meer info)

 
Gebruik objectieve groeicijfers in *onafhankelijk* onderzoek A27

 

Collage 10oktober_400

In een brief aan de Tweedekamer vragen de Vrienden van Amelisweerd om aandacht voor de flinke overschatting van groeicijfers van de automobiliteit. Een brede Utrechtse delegatie van organisaties en bewonersgroepen vindt dat de effecten van lagegroeiscenario's meegenomen dienen te worden in het onafhankelijk onderzoek naar verbreding van de A27. Donderdag 17 januari (11.45 uur) debatteert de Kamer over de bestuurlijke situatie in deze kwestie.

Onderzoeksopdracht ongewijzigd

De onderzoeksopdracht van de commissie Schoof (zie brief 21 december) is dezelfde als de versie die minister Schultz op 7 november aan de Kamer stuurde. De conclusie is dat de diverse Kamerdebatten (10 oktober, 11 & 18 december) geen enkele invloed hebben gehad op de onderzoeksopdracht. In het conceptverslag van het AO op 11 december staan echter diverse toezeggingen van de minster over bijv. het meenemen van lagere groeiscenario's, effecten op luchtkwaliteit en het maatschappelijk rendement van verbreding (lees onze analyse). Ook verrassend is dat de opleverdatum, maart, is vervroegd naar 1 maart. De minister lijkt voor te sorteren op een smal onderzoek.

Overschatting economische groei en automobiliteit

In onze brief tonen wij aan dat de gehanteerde scenario's de groei van economie en automobiliteit flink overschatten. In werkelijkheid loopt Nederland zelfs achter op het groeiscenario met de laagste groei. Volgens de minister zijn er voor de Planstudie Ring Utrecht geen lagegroeiscenario's, maar is de Kracht van Utrecht daarvoor wel te gebruiken. Daarmee zit de minister twee keer fout: Op een voorlichtingsbijeenkomst in 2012 verklaarde Rijkswaterstaat namelijk in maart met een hoge- en een lagegroeiscenario gerekend te hebben (en dat klopt). Ten tweede is de Kracht van Utrecht geen lagegroeiscenario. 'KvU' is een scenario met hoge mobiliteitsgroei, gekoppeld aan een lage groei van de automobiliteit; dit is mogelijk door de mobiliteitsgroei op te vangen met OV, fiets en prijsbeleid.

Groei automobiliteit: Waarom een overschatting?

De overschatting in de modellen heeft diverse oorzaken. In de eerste plaats rekenen de scenario's met niet-realistisch lage brandstofprijzen. Ook de effecten van Het Nieuwe Werken zijn niet meegenomen. Verder wordt geen rekening gehouden met de ontwikkeling dat jongeren steeds minder per auto reizen ("Peak Car"). Gevolg hiervan is dat we de afgelopen jaren een afname in gebruik van het hoofdwegennet zien, terwijl het Kennisinstituut voor Mobiliteit hardnekkig een groei blijft voorspellen.

Lees meer in onze volledige brief, waar we dieper ingaan op de gehanteerde scenario's.

Lees ook onze eerdere oproep "Geef alternatieven voor de verbreding van de bak in Amelisweerd een reële kans"

Meer over de prognoses van verkeersintensiteiten in het artikel "Moet de bak van de A27 bij Amelisweerd verbreed worden?"

 
Andere Tijden over de 'Slag bij Amelisweerd'

 

AndereTijden

Zondag 6 januari zond Andere Tijden een aflevering uit over de aanleg van de A27 door Amelisweerd, een heet hangijzer in de jaren 70 en 80 en daarna. De plannen waren in 1971 reden voor oprichting van de Werkgroep Amelisweerd, voorloper van de Vrienden van Amelisweerd. Doel was en is om de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de (aanleg van de) A27.

Bekijk de uitzending terug op de website Geschiedenis24. De uitzending wordt ook de hele week herhaald op de zender Hollanddoc 24. Tip: Lees de indrukwekkende lijst met reacties op twitter.

De Kracht van Utrecht

In 2009 verscheen het 8e rapport van de Vrienden met de titel "De Kracht van Utrecht". Vanuit dit initiatief werkt sindsdien een groep betrokken bewoners en experts aan concrete voorstellen om onze stad en regio de omslag te laten maken naar duurzame mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad (zie website).

Onafhankelijk Onderzoek

Het Kabinet heeft plannen om de A27 bij Amelisweerd te verbreden tot 14 rijstroken. Een dergelijke verbreding is onnodig duur (minstens 400 miljoen euro) en technisch erg riskant, terwijl er betere en goedkopere alternatieven zijn (meer over onze argumenten). Wij vroegen de Kamer daarom om een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven die zowel leefbaarheid als bereikbaarheid van de regio Utrecht structureel verbeteren. In een spoeddebat op 10 oktober vraagt de Kamer min. Schultz vervolgens om een onafhankelijk onderzoek, dat in maart gereed zal moeten zijn.

Volg ons en discussieer mee op Twitter (@KrachtvanU & @Amelisweerd) en Facebook. Gebruik de hashtags #amelisweerd #anderetijden.

 
Waarde van Amelisweerd laat zich niet bagatelliseren


Monumentale bomen in Nieuw Amelisweerd naast de A27In Trouw van woensdag 14 november 2012 werd onze aandacht al snel getrokken door de kop “Aanleg asfalt, redding van Amelisweerd’. Dat maakt nieuwsgierig. Hoe zou aanleg van asfalt Amelisweerd kunnen redden?

Die kop bleek de mening weer te geven van ir. Simon Klingen. Nou, zegt Klingen, die tweehonderd jaren oude eiken zijn toch niet veel meer waard, het is eigenlijk maar een rommelig stuk bos, er loopt amper een pad door. Omhakken maar die handel, en een mooie verbinding over de weg aanleggen. Daar is ook nog geld voor!

Kaalslag in beheerplan Klingen

Zo kennen wij Simon Klingen. Zoals al in het artikel gememoreerd maakte hij in 2008 voor de gemeente een rapport als voorzet voor een nieuw beheerplan. De visie van Klingen, gesteund door een landschapsarchitect: het bos is op zijn eind, laten we om te beginnen maar alle lanen kappen want er vallen al bomen uit en laten we vervolgens grote delen van het bos ook maar kappen voor verjonging. In ons zevende rapport ‘Amelisweerd verdient meer’ schetsten wij, de Vrienden van Amelisweerd, een alternatief voor Klingens product. Ons uitgangspunt: ga uit van de aanwezige, buitengewone, kwaliteiten van de landgoederen en verjong met maatwerk gebaseerd op gedegen ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Onderzoek, dat Klingen geheel had nagelaten, want Simon wist het allemaal toch zelf wel beter.

Wij prijzen ons gelukkig dat de gemeente vervolgens haar visie heeft bijgesteld en dat deze kaalslag is voorkomen, maar zien ons nu geconfronteerd met de volgende bedreiging: een zodanige verbreding van de A27 (naar 2x7 rijstroken) dat de bestaande bak moet worden verbreed en aan weerszijden minstens 2x15 meter wordt gekapt.

Lees hier verder...

 
Terugblik op inspiratiemiddag Boom Bomen Bos - 40 jaar Vrienden van Amelisweerd

Fotocollage van de wandeling van Ienke KasteleinRuim 40 jaar geleden begonnen de Vrienden de strijd voor Amelisweerd. Om dat te vieren organiseerden we een middag rond het thema Boom/Bomen/Bos. Zondag 30 september, een middag van ontmoeting tussen verleden en heden en meer dan 80 deelnemers.

Er was film, mooie muziek van Karim Eharruyen (ud) en een intensief beleefd 'Socratisch gesprek' onder leiding van Joop Kools over de echte waarde van natuur (lees de antwoorden). En een wandeling onder leiding van beeldend kunstenaar Ienke Kastelein: Wandeling als Voorstelling / Bos als Geheugenpaleis.

Het was geen actiebijeenkomst, al bracht een tentoonstelling vol knipsels en affiches de herinneringen aan voorgaande episodes terug. Maar het was al dan niet toevallig wel een publicitair perfect getimed gebeuren in een week dat de minister definitief wilde doordrukken. Journalisten stroomden toe (zie Beeld en Geluid), tot en met Pownews. Een mooie opmaat naar spannende dagen.

Lees de Aangedragen gedichten en de speech van Jan Korff de Gidts bij de aftrap van de middag in de volle Ridderzaal van StayOkay in Rhijnauwen.

Bekijk hier een uitgebreide slideshow van de wandeling door Ienke Kastelein.

 
2de Kamer dwingt Breed Onafhankelijk Onderzoek af! (11 oktober 2012)

Aardverschuiving

Het bezoek van een grote Utrechtse Delegatie aan de Kamer heeft succes gehad: de Tweede Kamer heeft Minister Schultz van Haegen gisteren geen goedkeuring gegeven voor het verbreden van de bak van de A27 met 2 x7 rijstroken door Amelisweerd en langs grote woonwijken in Utrecht.

Er komt een

 • onafhankelijk onderzoek, breed opgezet, naar mogelijkheden om binnen de bak van Amelisweerd te blijven...
 • ... met een beoordeling van de financiële basis en het lange termijn rendement van investeringen in wegen...
 • ... waarin niet alleen varianten 2x6 binnen de bak + 80 km/u maar ook het effect op de luchtkwaliteit en geluidshinder, van lagere ontwerpsnelheden, van lagere groeiscenario's, van telewerken, beter benutten van wegen en het versterken van regionaal OV worden meegenomen: Breed dus.
We zijn er dus nog niet. Maar een eerste belangrijke stap is gezet. De Kamer wil een bredere blik. Met ons Kracht van Utrecht-initiatief hebben we de stad en de Kamer die bredere blik kunnen geven. Zie onze website van ons initiatief.

De tweede stap wordt om de onderzoeksopdracht op een positieve manier te beinvloeden, heel goed omschreven te zien worden en er bij betrokken te worden.

Hartelijk dank!

Dank voor alle steun via Mail, Facebook, Twitter, Websites, Telefoon en SMS!

Met steun van bewoners en bewonersorganisaties, experts, College en gemeenteraad en Kamerleden hebben we deze mijlpaal kunnen bereiken.

We beseffen ook dat deze aardvesrchuiving heeft kunnen plaatsvinden dankzij de verkiezingsuitslag van 12 september j.l.

Dank in het bijzonder aan PvdA, D66, Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren, 50+ en de ChristenUnie.

Nu onze vervolgstappen: investeer in ons initiatief!

Investeer in de Kracht van Utrecht. Met tijd of geld:  maak dan uw donatie over op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (Soesa, een ANBI-erkende instelling)
Als u ons mailt welk bedrag u wilt overmaken blijft u via dat mailadres op de hoogte van onze Nieuwsbrieven. Ook dit spaart kosten.

Of geef je interesse en mogelijkheden aan via http://ymlp.com/xgesbmqhgmgb

 
Minister wil doordrukken? Laat je nu zien en horen (5 oktober 2012)

Vrijdag de hele dag op de NOS: De minister wil gaan doordrukken.... http://bit.ly/SNzlQa

Daarom gaan we a.s. woensdag 10.10 vanuit Utrecht naar de Tweede Kamer: HOORT ZEGT HET VOORT... Sluit je aan op onze Facebook pagina.

 • Kom woensdag 10 oktober ons om 10.00 uur uitwuiven spoor 18a, beneden bij de trappen
 • Ga met ons mee naar de Tweede Kamer: om 10:29 vertrekt de IC-trein naar Den Haag.

Neem een rol "klimtouw" om je schouders mee. Symboliek: De boom in!

 • Aankomst 11:17 Den Haag Centraal Spoor 5
 • Van 12.30 - 14.30 is het Spoedoverleg van de Kamer met de minister Onderwerp Ring A27 en Amelisweerd;
 • In 20 minuten lopen we met zijn allen naar het huis van de democratie.

Geef je op als abonnee van onze Nieuwsbrieven en geef je mogelijkheden en interesses aan.

Twitter dit bericht door, benut Facebook en tot binnenkort.

Jan, Olivier en Paul

 
Minister wil bak toch verbreden naar 2x7!

Minister wil nog even snel doordrukken: bak toch verbreden naar 2x7! Maar College van B&W in Utrecht staat achter ons en wil geen verbreding van de bak A27 door Amelisweerd. Onze argumenten hebben we in drie rapporten met ons Kracht van Utrecht-initiatief onderbouwd, ondersteund door vele deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Lees onze visie, onze leidraad en onze voorstellen voor de zo noodzakelijke Utrechtse omslag naar duurzame mobilteit op de Kracht van Utrecht site.

 
Open dag Landgoed Amelisweerd, zaterdag 3 juli van 12.00-17.00 uur
De kleinschalige biologische bedrijven op landgoed Amelisweerd zetten zich in voor een mooi biologisch, regionaal product. Ze werken samen door het uitwisselen van producten, kennis en netwerken. Op zaterdag 3 juli van 12.00-17.00 uur is het mogelijk al wandelend van het ene naar het andere bedrijf een kijkje achter de schermen te nemen. Op iedere plek zijn diverse activiteiten voor jong en oud.
 
Zomerwandeling met IVN op Amelisweerd: Bijenorchis!

Vanochtend was de zomerwandeling met IVN op Amelisweerd, met als absoluut hoogtepunt een prachtig bloeiende bijenorchis.

 
Bomenbeleid of kapbeleid?

Begin maart van dit jaar kwam de gemeente met het bericht dat op stel en sprong ca. 40 bomen vanwege slechte gezondheidstoestand geveld zouden moeten worden, met name in het Trapeziumbos (Oud-Amelisweerd). Dit besluit bleek uitsluitend tot stand te zijn gekomen op basis van het criterium “veiligheid”. Er was dus geen sprake van een bomenbeleid, waarbij ecologie, veiligheid, cultuurhistorie, dendrologie en ruimtelijke beleving geïntegreerd waren uitgewerkt. De Vrienden van Amelisweerd zijn van mening dat de uitgevoerde voorjaarskap in Amelisweerd eenzijdig is gericht op veiligheid. Dat het:

 • geen risico-evaluatie omvat
 • een heleboel geld kost en de kosten van het bosonderhoud nog verder omhoog zal jagen
 • forse financiële offers kost en alleen schijnveiligheid oplevert
 • het geld beter besteed kan worden aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de landgoederen

 Daarnaast blijkt dat het plan:

 • niet gebaseerd is op een Collegebesluit om nu te gaan kappen
 • niet gebaseerd is op een door het College of Raad genomen besluit over een beleidskader voor het bomenbeleid, waarin wordt aangegeven hoe de aspecten veiligheid, cultuurhistorie, ecologie, ruimtelijke beleving dienen te worden geïntegreerd
 • strijdig is met de ideeën van de Begeleidingsgroep van de Toekomstvisie op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen
 • niet overeenkomt met een gedragscode zoals die in dergelijke bosgebieden wordt toegepast (bijvoorbeeld de “gedragscode natuurbeheer” (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosschap).
 • een melding ontbeert op de website voor ontheffingen van de Flora- en Faunawet ten aanzien van o.a. vogels en vleermuizen
 • niet aansluit bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft ten aanzien van de aanwijzingen m.b.t. de Ecologische Hoofdstructuur en de Rijksmonumenten Amelisweerd en Rhijnauwen.  

Het hele rapport is hier (PDF, 4.9 MByte) te downloaden.

 
Nieuwe Groenlinkswethouder Verkeer: meer geld investeren in OV stad (20 mei 2010)
Onze nieuwe GL-wethouder van verkeer Frits Lintmeijer heeft zich afgelopen woensdag krachtig en slim opgesteld in zijn eerste overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, nu nog minister Eurlings.

Voor ons herkenbare uitspraken met een stevige toonzetting en een radicale omslag in denken. Lees het artikel in de Volkskrant.
 
Spoedwetverbreding A27 Amelisweerd ingrijpend & voorbarig (19 mei)

De Vrienden van Amelisweerd hebben stevige bezwaren tegen de voorgenomen verbreding van de A27 in het kader van het Spoedwetproject Lunetten-Rijnsweerd. Beluister het interview van 5 minuten op RTV Utrecht.

50 % meer asfalt

In eerdere plannen hield deze verbreding in, dat de bestaande ruimte in de bak bij Amelisweerd zo volledig mogelijk zou worden benut door aanleg van spitsstroken op de plek waar nu de vluchtstrook is. In 2007 maakten de Vrienden daar samen met veel bewonersorganisaties uit de oostkant van Utrecht bezwaar tegen .

Nu blijkt dat de plannen van Rijkswaterstaat nog veel ingrijpender zijn. In de richting Lunetten-Rijnsweerd is sprake van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan en een extra rijstrook op de verbindingsweg naar het Noorden. Dat betekent een toename van de verkeersruimte met 50%. Omdat dit een forse vergroting van de capaciteit van de weg is, moet de Milieu Effectrapportage dan ook aan hoge eisen voldoen en alle effecten goed in beeld brengen. De Vrienden van Amelisweerd constateren dat dit niet het geval is.

Milieu-effecten en alternatieven niet meegenomen 

De capaciteitsuitbreiding met 50% betekent dat een verkeerstoename met zo’n 35-40% mogelijk is. Dit wordt niet helder meegenomen in de berekeningen van geluidhinder en luchtkwaliteit. Daarnaast heeft de toename van de herrie in het tegen geluidhinder zeer matig beschermde Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd zonder twijfel effecten op de broedvogelstand. Dit is niet serieus meegenomen in de MER.

De noodzaak van de verbreding van de A27 hangt sterk samen met de mate van onvermijdelijkheid van de toename van het autoverkeer aan de oostkant van Utrecht. Die wordt momenteel al getoetst in het besluitvormingsproces van de startnotitie Ring, dat nog in volle gang is. De Tweede kamer heeft vorig jaar afgedwongen dat in die procedure het rapport ‘De kracht van Utrecht’ van de Vrienden van Amelisweerd en de NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht)  volwaardig moet worden meegenomen. In dat rapport wordt een alternatief geschetst zonder uitbreiding van asfalt.

Taak nieuw groen en duurzaam college en Tweede Kamer

Zeker gezien de te verwachte gevolgen van de nu  voorgestelde Spoedwetverbreding zou uitvoering daarvan tegenstrijdig zijn aan de wens van de Kamer – en ook het nieuwe Utrechtse college van B&W- om integrale alternatieven op het gebied van mobiliteit een volwaardige kans te geven. 

Luister naar het interview met Jan Korff de Gidts op RTV Utrecht.

Meer informatie bij Jan Korff de Gidts

06 3363 0344 

 
Begeleidingscommissie Toekomstvisie Amelisweerd wil duidelijkheid (15 mei 2010)

Vrijdag 14 mei heeft de Begeleidingscommissie Toekomstvisie Landgoederen, waarin ook de Vrienden van Amelisweerd zijn vertegenwoordigd,  in een brief aan wethouder Mirjam de Rijk haar zorgen uitgesproken over de voortgang van de besluitvorming over de Toekomst visie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Deze Toekomstvisie wordt door de gemeente Utrecht opgesteld om als kader te dienen voor het beleid voor de landgoederen voor de komende 20 tot 25 jaar.

In december vorig jaar heeft de Begeleidingscommissie -een door het vorige College ingestelde groep van  deskundigen en vertegenwoordigers van bij de landgoederen betrokken  organisaties- voor het laatst overleg geweest met de gemeente Utrecht. Toen werd aangekondigd dat de gemeente snel een besluit zou nemen over de Toekomstvisie. Dat is mede door alle verkiezingsperikelen niet gebeurd.  De Begeleidingscommissie ziet nu vol zorg dat het beleid ten aanzien van de landgoederen steeds meer een ad hoc karakter heeft met allerlei losse besluiten over het parkeren en het beheer van het bos. Zij wil daarom dat de Toekomstvisie nu snel tot stand komt en dat deze een duurzaam antwoord geeft op de huidige problemen die mede het gevolg zijn van versnipperd beleid. Ook is de Begeleidingscommissie zeer benieuwd wat de gemeente doet met diverse suggesties en opmerkingen die ook naar aanleiding van het laatste concept zijn ingebracht. Daar is nog altijd niets van terug vernomen.

De Begeleidingscommissie nodigt de nieuwe wethouder de Rijk (GroenLinks) van harte uit om eens samen van gedachten te wisselen, zo mogelijk in Amelisweerd of Rhijnauwen. De brief Begeleidingscommissie Toekomst visie landgoederen aan wethouder de Rijk is hier (PDF) te downloaden.

 
En Rijkswaterstaat? (14 april 2010)

En Rijkswaterstaat?  

Ondertussen gaat Rijkswaterstaat (nog?) gewoon door met het uitrollen van voornemens om de A27 en A28 te verbreden en in de bak van Amelisweerd twee extra spitstroken aan te leggen. Op drie momenten kan ieder naar informatiebijeenkomsten over deze voornemens: telkens van 18.30 - 21.00 uur. 15 april in Expo Houten, 26 april in restaurant het Oude Tolhuys (weg naar Rhijnauwen) en 27 april in de Musketon in Lunetten.  

Weest waakzaam, hoort zegt het voort! 

 
Collegeprogramma: Winst voor (de Kracht van) Utrecht! (16 april 2010)

Vanmorgen is op het stadhuis het collegeprogramma 2010-2014 van Groenlinks, PvdA en D66 gepresenteerd: Groen, Open en Sociaal, zie de link http://utrecht.groenlinks.nl/node/47649 

Blij met resultaat 

Wij zijn als Vrienden van Amelisweerd erg blij met het politieke signaal wat de drie partijen geven: Dit college gaat van Utrecht dé OV- en fietsstad van Nederland maken. Het College zet zich in als mede bevoegd gezag om De Kracht van Utrecht tot en met de tweede fase van de MilieuEffectRapportage ("MER") volwaardig mee nemen. Er komt geen Spoorlaan. En nog veel meer.

Wat schrijven de partijen over Mobiliteit? 

"Van de vier grote steden (G4) kent Utrecht het hoogste autobezit per inwoner. Een omslag in het denken over autogebruik is even nodig als haalbaar door in te zetten op maximale maatregelen om OV en fiets te stimuleren en het gebruik van de auto af te remmen. Dat wil niet zeggen dat de auto in de ban moet. Ook automobiliteit is -mits gedoseerd- een onlosmakelijk element in de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad. We benutten daarvoor de bestaande infrastructuur optimaal".

De partijen willen in plaats van de aanleg van de omstreden Spoorlaan een breed pakket aan maatregelen om het autoverkeer te beperken.

Ze schrijven over dit pakket: "Beter benutten, beprijzen, bevorderen van mobiliteitsmanagement, dynamisch verkeermanagement en aantrekkelijker maken van fietsroutes. Er komt een gemeentelijke fietscoördinator met doorzettingsmacht (om dilemma's binnen afdelingen te beslechten, red.). Bovendien wil het college onverminderd met alle partners bij Rijk, provincie en regio inzetten op beter openbaar vervoer. De minimale ambitie is de groei van de automobiliteit in ieder geval te halveren in 2030. Daarnaast blijft het college zich inzetten om de leef- en luchtkwaliteit te verbeteren. Bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s in plaats van brandstofauto’s hoort daarbij. Het Actieplan Luchtkwaliteit wordt aangepast op de bijgestelde ambities".

 • We moedigen reizigers aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen. Het inkomende autoverkeer ontmoedigen we. Mensen die met de auto naar Utrecht komen, stimuleren we deze aan de rand van de stad achter te laten. En mensen die de auto in de stad gebruiken, betalen dankzij een stevig parkeerbeleid.
 • Beprijzen is een noodzakelijke maatregel om sturing te krijgen op de automobiliteit. In het ideale geval wordt dit landelijk geregeld, bijvoorbeeld via de kilometerheffing; anders zal het college in samenwerking met de G4 werk maken van regionale mogelijkheden voor beprijzen. Uitbreiden van betaald parkeren levert een bijdrage aan het beperken van het autogebruik.
 • In nauwe samenwerking met het BRU neemt het college het initiatief voor ontwikkeling en het vinden van financiering van een tramnetwerk voor de hele stad. De tram naar de Uithof wordt voor 2015 gerealiseerd. De realisatie van de overige tramlijnen zal zo snel mogelijk daarna moeten. Omdat dit netwerk wel essentieel is voor de toekomstige ontsluiting van Utrecht, zetten we tussenstappen als het laten rijden van bussen op de lijnen totdat de tram gereed is. We zetten ons in voor een zo spoedig mogelijke realisatie van het tramnetwerk.
 • Het vervoer dat in de stad plaatsvindt, moet zo schoon mogelijk zijn: hierbij denken wij in de eerste plaats aan fietsen, maar ook aan schone (elektrische) auto's, schoon goederenvervoer en schoon openbaar vervoer.
 • De stad zet de gezondheid van haar inwoners centraal bij het bepalen van de kaders voor het verkeersbeleid. De wettelijke EU-normen zijn voor ons een minimumnorm.

We zijn bestuurlijk een grote stap verder!

Kortom: Utrecht kiest nu voor het eerst ook bestuurlijk voor een daadwerkelijk omslag naar OV en Fiets, voor het volwaardig meenemen van De Kracht van Utrecht in de planstudie en voor het beprijzen van automobiliteit en betaald parkeren.

En dat precies een jaar na publicatie van ons rapport op 22 april 2009. Winst voor (de Kracht van) Utrecht!

Maar nu begint de uitwerking pas echt goed 

Nu kunnen we afspraken gaan maken met het College hoe we ons als Utrecht zo sterk mogelijk maken voor een Groene en Duurzame Stad. Hoe we onze alternatieven nog meer handen en voeten kunnen geven in de lopende planstudie van de Ring Utrecht. Hoe we het onderhandelen om meer geld voor OV kunnen steunen.  

Denk en doe mee, nu komt het er op aan.   

Jan Korff de Gidts, voorzitter

06 3363 0344

Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 
Vrijdagmorgen 16 april: Ontknoping College-akkoord! (14 april 2010)

GroenLinks, PvdA en D66 presenteren vrijdagmorgen om 10.30 uur het akkoord wat zij met elkaar gesloten hebben voor een nieuw College in Utrecht. 

De partijen hebben afgelopen weken heel veel input gekregen van uit de stad. Ook wij hebben hier als Vrienden van Amelisweerd aan bijgedragen. 

In de raadzaal op het stadhuis, kunnen we de balans opmaken. Kom ook of beluister de persconferentie via internet: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=233561

 

En Rijkswaterstaat?  

Ondertussen gaat Rijkswaterstaat (nog?) gewoon door met het uitrollen van voornemens om de A27 en A28 te verbreden en in de bak van Amelisweerd twee extra spitstroken aan te leggen. Op drie momenten kan ieder naar informatiebijeenkomsten over deze voornemens: telkens van 18.30 - 21.00 uur. 15 april in Expo Houten, 26 april in restaurant het Oude Tolhuys (weg naar Rhijnauwen) en 27 april in de Musketon in Lunetten.  

 

Weest waakzaam, hoort zegt het voort! 

 
Vreemde snuiters in het bos... (7 april 2010)

Tja, zou het al lente zijn? De gevoelstemperatuur zegt af en toe wat anders, maar Amelisweerd en Rhijnauwen zijn op gang gekomen. Er wordt heel wat afgekwetterd en gezongen. Het bos kleurt, wat nu vooral te danken is aan de vele 'stinzenplanten' die de landgoederen zo kenmerken. Er zijn heel veel soorten te bewonderen (meer dan 30 soorten): Als eerste beginnen o.a. sneeuwklokje, winterakoniet en crocus. Deze zijn nu inmiddels bijna uitgebloeid, witte (dichters)narcis, bostulp (zie boven), wilde hyacint en aronskelk nemen het beeld over. In feite kun je de stinzenplanten beschouwen als 'vreemde snuiters'. De bolgewasjes zijn oorspronkelijk niet inheems, meerdere soorten kunnen zich zelfs niet eens via zaad voortplanten. Al in de zestiende eeuw zijn deze bolgewasjes ingevoerd om landgoederen te verfraaien.

Lees verder in 'Mijn Amelisweerd'.

 
Planstudie Ring Utrecht steeds controversieler (18 maart 2010)

RTV Utrecht schrijft vandaag 18 maart: Nu het CDA de kilometerbeprijzing afwijst moeten er extra berekeningen plaatsvinden in de planstudie  voor de Ring Utrecht. Onderdeel van dit plan is een snelweg met 14-rijstroken (!) door Amelisweerd en de Noordelijk Randweg Utrecht, die een snelweg van 100 km zonder rotondes zou moeten worden. 

 

Die extra berekeningen zullen er inderdaad wat ons betreft zeker moeten komen. Maar niet, zoals RTV Utrecht met het rapport Kracht van Utrecht in de prullebak. Sterker nog, de planstudie Ring Utrecht wordt nu steeds controversiëler!

 

Daarom kan de Utrechtse politiek nu meer dan ooit besluiten voor een meer duurzame koers, die afwijkt van de lijn Camiel Eurlings: Immers 2/3 van het autoverkeer is nog altijd regionaal en op de stad gericht. Dat almaar toenemende forenzenverkeer kunnen we temmen met een slimme passageheffing a la Kopenhagen (Londen, Stockholm en diverse andere Europese steden), met een sterk OV-lightrailnetwerk van de BRU, en niet te vergeten een simpel maar ijzersterk regionaal fietsnetwerk van de Vrienden van Amelisweerd en de Fietsersbodn Utrecht en Houten !

 

Nieuwe berekeningen, ja! Ons rapport "De Kracht van Utrecht" is van april 2009. We staan niet stil. We ontwikkelen met onafhankelijke experts ondertussen door. Benieuwd naar het binnenkort te verschijnen Kracht van Utrecht 2.0? Meedenken en meewerken? 

 

Jan Korff de Gidts
Voorzitter van de Vrienden van Amelisweerd

06 3363 0344 

 
Vriendenbijeenkomst 18 maart 20 uur Milieucentrum (17.3.2010)

Meer weten over de afloop van de bomenkap en het laatste nieuws uit het coalitie-onderhandelingen en de Tweede Kamer? Komt dan ook allen naar de eerste Vriendenbijeenkomst van 2010, 18 maart! Dat is morgen, donderdag. Nee, vanavond!

Weer in het Milieucentrum, Oudegracht 60. We beginnen om 20.00 uur. Einde rond 22 uur, met een drankje na afloop?

Er zijn heel wat zaken om elkaar bij te praten: de stand van de wegenplannen en de Kracht van Utrecht, de Toekomstvisie over het beheer van de landgoederen en niet te vergeten de gevolgen van de verkiezingsuitslag en de coalitie-onderhandelingen. En draag zelf bij aan een leuke avond. Kom met ideeën. En geef tips voor onze website. 

 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 60 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook