Markiezenbos van Oud Amelisweerd vanuit de lucht (foto: Cor van Angelen)

Nieuw Tracébesluit: minister neemt een laatste gok

Nog altijd is minister van Nieuwenhuijzen van plan nog dit jaar een nieuw Tracébesluit te nemen om de verbreding van de Ring naar 14 rijstroken mogelijk te maken – en daarmee de kap van wéér een deel van Amelisweerd. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat er een grote kans bestaat dat ook een nieuw besluit zal stranden bij de Raad van State.

Commissie m.e.r.: ook aangevulde Milieu Effectrapportage is onvoldoende

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al verteld dat Rijkswaterstaat nu voorstelt om aan beide zijden van de rijksweg een 70 meter (!) diepe schermwand te frezen. Deze moet voorkomen dat de A27 tijdens de werkzaamheden onder water komt te staan als het waterkerende folie onder de weg breekt of scheurt. Rijkswaterstaat heeft dit toegelicht in een Milieu Effectrapportage (MER).

De commissie m.e.r., die de Milieu Effectrapportage moet beoordelen, heeft deze MER in april 2020 afgekraakt en Rijkswaterstaat gevraagd een aanvullende MER te maken. Deze is in juli 2020 gepubliceerd en het oordeel van de commissie m.e.r. blijft onverminderd kritisch! En die punten van kritiek raken de kern: nut en noodzaak van de verbreding zijn niet onderbouwd, de gevolgen voor de natuur zijn onvoldoende weergegeven en de milieueffecten (waaronder stikstof) van zowel de verbreding als de aanleg met de schermwandmethode (die met enorme uitstoot van zowel stikstof als CO2 gepaard gaat) zijn nog altijd niet gepresenteerd.

De commissie m.e.r. heeft Rijkswaterstaat gevraagd nu wél haar huiswerk te doen. Het Rijk heeft gezegd dat wij dat huiswerk pas kunnen lezen als het Tracébesluit binnenkort (?) wordt gepubliceerd en neemt dus de gok dat alles weer in een klap bij de Raad van State onderuit gaat.

Een achterhaald plan

Corona heeft in 2020 tot gevolg dat bedrijven en overheden hun werknemers massaal laten thuiswerken. En alles wijst er op dat thuiswerken niet meer gaat verdwijnen. Daarnaast wijst alles er op dat de e-fiets ook in het woon/werkverkeer een steeds belangrijker factor wordt. Zeker in de ochtendspits verdwijnen files nu als sneeuw voor de zon.

Terwijl de verbredingsplannen van het Rijk alsmaar duurder worden vervalt ondertussen elke noodzaak. En het stikstofdossier blijft de regeringscoalitie maar pijn doen. Daar kan die coalitie wat aan doen. Gewoon dit peperdure plan naar de prullenbak verwijzen, kiezen voor oplossingen binnen de bak en het geld voor nuttiger dingen besteden.