Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Natuur

STAAN VOOR DE WAARDEN VAN AMELISWEERD

VISIE VRIENDEN VAN AMELISWEERD

De komende jaren willen we als levendige vereniging werken aan een nog prachtiger Amelisweerd en Rhijnauwen. Wat willen we eigenlijk bereiken en hoe? Daarover hebben we met ruim 50 andere betrokkenen en liefhebbers van de landgoederen tijdens een Inspiratiebijeenkomst eind 2019 van gedachten gewisseld. Er kwam veel enthousiasme naar boven en we hebben een scala aan ideeën en wensen opgehaald. Die inbreng hebben we in onderstaande visie zoveel mogelijk meegenomen. De visie is een leidraad voor de activiteiten van de vereniging.

Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Natuur
Thema Natuur

 • FOCUS OP DE NATUURWAARDEN EN CULTUURHISTORISCH ERFGOED
  • Verhoging karakteristieke natuurwaarden, waaronder stinzenflora, paddenstoelen, kruiden/bloemen, mossen, insecten, vleermuizen, vogels.
   • Waarmaken van de potentie die de eeuwenoude bomen met hun bijbehorende paddenstoelenflora hebben (wood wide web) om een reservaat van internationale faam te worden.
   • Meten is weten: we willen dat de natuurwaarden periodiek en gestandaardiseerd in kaart worden gebracht.
   • We verzetten ons tegen de ‘verparking’ van de bossen op de landgoederen.
   • In de graslanden, bermen en oevers van de Kromme Rijn wordt het accent van het beheer gelegd op de verbetering van de kruiden- en bloemenrijkdom.
  • Versterken van het groene erfgoed van de eeuwenoude landgoederen.
   • Waarborgen van het oorspronkelijke karakter van het groene erfgoed in het bosbeheer. Hiervoor is o.a. nodig: passend beheer en aanplant van inheemse (regionale) plantensoorten.
   • Om dit te realiseren willen we structurele kennisoverdracht over het cultuurhistorische groene erfgoed van deskundigen aan alle betrokkenen – van beleidsontwikkeling tot uitvoerders. We willen concrete richtlijnen voor de uitvoerders van het bosonderhoud.
  • Verbeteren ecologische verbindingen tussen Amelisweerd en omgeving, richting de stad en het oosten (met name de Kromme Rijn, Maarschalkerweerd, Oostbroek en Utrecht-oost).
   • We willen bijvoorbeeld een betere verbinding tussen Fort Vechten en Amelisweerd (ecoduct en voetgangersverbinding).
   • We steunen het plan van de groene gordel rond de stad. We willen het natuuroppervlak rondom de landgoederen vergroten, extra bomen en voedselbosstroken aanplanten. Bouwactiviteiten willen we beperken.
   • Met de ecologische verbindingen kan de klimaatfunctie en de biodiversiteit van het bos worden versterkt en het hitte-eilandeffect voor de stad worden verminderd.
  • Ruimteclaims op de landgoederen worden (ook in de toekomst) voorkomen door een duidelijke begrenzing van de landgoederen
   • Er worden geen bomen of struiken gekapt voor verbreding A27, uitbreiding USP, etc. Vereniging Vrienden van Amelisweerd maakt onderdeel uit van de Kerngroep Ring Utrecht die strijdt tegen de verbreding van de A27 en behoud van het bos van Amelisweerd.
 • Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Recreatie
  Thema Recreatie
 • KIES VOOR RUSTIGE RECREATIE
  • De landgoederen richten zich op extensieve (rustige) recreatie.
   • De landgoederen zijn vooral bestemd voor wandelaars (alleen fietspaden bij Rhijnauwen). De rust wordt bevorderd door verhoging van de geluidswal en het beperken van lawaai (ook in het bosonderhoud, zoals bladblazen).
   • Ook het gemotoriseerde verkeer wordt tot een minimum beperkt.
  • We willen een heldere zonering: het westelijk deel van de landgoederen is stilte- en rustgebied.
   • Het Markiezenbos en het Achterbos zijn bestemd voor wilde dieren (ree, das, vos etc.) én voor de natuurliefhebbers die hiervan willen genieten. We zijn dan ook tegen het bizarre en achterhaalde plan van een ‘Dak op de Bak’ omdat daarmee de rust in het Markiezenbos zal verdwijnen.
   • In deze delen van het bos wordt weinig bosonderhoud gepleegd. Bomen mogen aftakelen en blijven liggen, en het aantal wandelpaden wordt wat verminderd.
 • Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Educatie en Voedsel
  Thema Educatie en Voedsel
 • VERSTERK DE (NATUUR)EDUCATIE
  • Het delen van de kennis over de landgoederen vinden we erg belangrijk, zoals educatie over de natuur en de voedselvoorziening.
   • Het geven van excursies (door o.a. VvA) is een van de manieren om kennis door te geven.
   • We steunen het idee om een bezoekerscentrum op de landgoederen in te richten.
   • We steunen activiteiten om Utrechtse stadsjongeren meer in contact te brengen met de natuur en de landbouw op de landgoederen.
   • We zoeken verbinding met studenten over onderwerpen als natuur en lokale voedselvoorziening.
 • Monument voor de 600 gekapte bomen in Amelisweerd in 1982
  Het Amelisweerdmonument (1990) bij het trappetje op de kruising van de A27 en de Weg naar Rhijnauwen langs de Kromme Rijn. Onthuld ter nagedachtenis van het verzet tegen de aanleg van de Rijksweg A27.
 • NAAR EEN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
  • We zien een toekomst waarin de agrarische bedrijvigheid op de landgoederen blijft voortbestaan op een natuurinclusieve en kleinschalige manier.
   • Dit betekent geen of minimaal gebruik maken van insecten- en schimmelbestrijdingsmiddelen, kiezen voor kringlooplandbouw en teelt die het bodemleven versterkt.
   • We verzoeken de gemeente om de boeren te faciliteren om de omslag financieel haalbaar te maken.
  • We vinden een korte voedselketen belangrijk.
   • We steunen daarom de activiteiten om het op de landgoederen geproduceerde voedsel lokaal af te nemen.
 • INSPIRERENDE SAMENWERKING
  • We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met andere betrokken organisaties, gemeenten en anderen om bovenstaande wensen concreet te maken!
  • Om het bovenstaande te realiseren hebben we veel steun en mensen nodig. Als vereniging roepen we iedereen op om voor korte of langere tijd actief te zijn. Dit kan in het bestuur, in een (nog op te richten) werkgroep of middels een project of een actie.