Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Natuur

STAAN VOOR DE WAARDEN VAN AMELISWEERD

VISIE VRIENDEN VAN AMELISWEERD

Als levendige vereniging zetten we ons in voor alle waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen. Wat willen we bereiken en hoe? Daarover wisselden we met ruim 50 andere betrokkenen en liefhebbers van de landgoederen van gedachten tijdens een Inspiratiebijeenkomst eind 2019. Er kwam veel enthousiasme naar boven en we haalden een scala aan ideeën en wensen op. Die inbreng hebben we in onderstaande visie zoveel mogelijk meegenomen. De visie is een leidraad voor de activiteiten van de vereniging

INSPIRERENDE SAMENWERKING

 • We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met andere betrokken organisaties, gemeenten en anderen zodat onderstaande wensen uitgevoerd worden!
 • Om deze wensen te realiseren hebben we veel steun en mensen nodig. Als vereniging roepen we iedereen op om voor korte of langere tijd actief te zijn. Dit kan in het bestuur, in een werkgroep of via een project of een actie.
Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Natuur
Thema Natuur

FOCUS OP DE NATUURWAARDEN EN CULTUURHISTORISCH ERFGOED

Verhoging karakteristieke natuurwaarden, waaronder stinzenflora, paddenstoelen, kruiden/bloemen, mossen, insecten, vleermuizen, vogels:

 • De potentie die de eeuwenoude bomen met hun bijbehorende paddenstoelenflora hebben (wood wide web) wordt waargemaakt zodat er een bijzonder reservaat ontstaat.
 • Meten is weten: de natuurwaarden worden periodiek en gestandaardiseerd in kaart gebracht.
 • We verzetten ons tegen de ‘verparking’ van de bossen op de landgoederen.
 • We pleiten er voor dat in de graslanden, bermen en oevers van de Kromme Rijn het accent van het beheer gelegd wordt op de verbetering van de kruiden- en bloemenrijkdom.

Versterking van het groene erfgoed van de eeuwenoude landgoederen:

 • Het oorspronkelijke karakter van het groene erfgoed wordt gewaarborgd in het bosbeheer. Hiervoor is o.a. nodig: passend beheer en aanplant van inheemse (regionale) plantensoorten.
 • We pleiten zowel voor structurele kennisoverdracht over het cultuurhistorische groene erfgoed van deskundigen aan alle betrokkenen ‑van beleidsontwikkeling tot uitvoerders‑ als voor concrete richtlijnen voor de uitvoerders van het bosonderhoud.

Verbetering van de ecologische verbindingen tussen Amelisweerd en omgeving, richting de stad en het oosten (met name de Kromme Rijn, Maarschalkerweerd, Oostbroek en Utrecht-oost).

 • Een betere verbinding tussen Fort bij Vechten en Amelisweerd (ecoduct en voetgangersverbinding).
 • We steunen het plan van de groene gordel rond de stad. We zien graag dat het natuuroppervlak rondom de landgoederen vergroot wordt en dat er extra bomen en voedselbosstroken aangeplant worden. Hierin passen geen bouwactiviteiten.
 • Door de extra ecologische verbindingen kan de klimaatfunctie en de biodiversiteit van het bos worden versterkt en het hitte-eilandeffect voor de stad worden verminderd.

Ruimteclaims op de landgoederen worden (ook in de toekomst) voorkomen door een duidelijke begrenzing van de landgoederen.

 • De Vereniging Vrienden van Amelisweerd maakt onderdeel uit van de Kerngroep Ring Utrecht die strijdt tegen de verbreding van de A27 en voor behoud van het bos van Amelisweerd. We zijn uiteraard tegen de kap van bomen of struiken ten behoeve van de verbreding van de A27, en van bomenkap voor de uitbreiding van het USP of andere projecten.
Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Recreatie
Thema Recreatie

KEUZE VOOR RUSTIGE RECREATIE

De landgoederen richten zich op extensieve (rustige) recreatie.

 • De landgoederen zijn vooral bestemd voor wandelaars (alleen fietspaden bij Rhijnauwen). De rust wordt bevorderd door verhoging van de geluidswal en het beperken van lawaai (ook in het bosonderhoud, zoals bladblazen).
 • Het gemotoriseerde verkeer wordt tot een minimum beperkt.

Er is een heldere zonering: het westelijk deel van de landgoederen is stilte- en rustgebied.

 • Het Markiezenbos en het Achterbos zijn bestemd voor wilde dieren (ree, das, vos etc.) én voor de natuurliefhebbers die hiervan willen genieten. We zijn dan ook tegen het achterhaalde plan van een ‘Dak op de Bak’, omdat daarmee de rust in het Markiezenbos zal verdwijnen.
 • In deze delen van het bos wordt weinig bosonderhoud gepleegd. Bomen mogen aftakelen en blijven liggen, en het aantal wandelpaden blijft gelijk.
Uitkomsten van de Inspiratiebijeenkomst op 8 november 2019, thema Educatie en Voedsel
Thema Educatie en Voedsel

VERSTERKEN VAN DE (NATUUR)EDUCATIE

Het delen van de kennis over de landgoederen vinden we erg belangrijk, zoals educatie over de natuur en de voedselvoorziening.

 • We hebben plannen om een Infopunt op de landgoederen op te richten in samenwerking met andere partijen, waaronder de Veldkeuken.
 • We willen een jaarlijks excursieprogramma op de landgoederen verzorgen.
  • We willen activiteiten steunen om Utrechtse stadsjongeren meer in contact te brengen met de natuur en de landbouw op de landgoederen.
  • We zoeken verbinding met studenten over onderwerpen als natuur en lokale voedselvoorziening.

  NAAR EEN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

  De nabije toekomst vraagt om een natuurinclusieve en kleinschalige manier van agrarische bedrijvigheid op de landgoederen.

  • Dit betekent geen of minimaal gebruik maken van insecten- en schimmelbestrijdingsmiddelen, een keuze voor kringlooplandbouw en teelt die het bodemleven versterkt.
  • We stimuleren de gemeente om de boeren te faciliteren om de omslag financieel haalbaar te maken.

  We vinden een korte voedselketen belangrijk.

  • We steunen daarom de activiteiten om het op de landgoederen geproduceerde voedsel lokaal af te nemen.
  Monument voor de 600 gekapte bomen in Amelisweerd in 1982
  Het Amelisweerdmonument (1990) bij het trappetje op de kruising van de A27 en de Weg naar Rhijnauwen langs de Kromme Rijn. Onthuld ter nagedachtenis van het verzet tegen de aanleg van de Rijksweg A27.