Persbericht Vrienden: Plan bomenkap Overmorgen! (08-03-2010)

–       Gemeente Utrecht wil dinsdag a.s. 9 maart minstens 36 bomen in Amelisweerd kappen
–       Vrienden van Amelisweerd: “Overval zonder enige noodzaak”
–       Vrienden en Buurtschap eisen eerst consultatie over Toekomstvisie landgoederen

Vrijdagmiddag (05-03-2010) heeft de gemeente Utrecht de Vrienden van Amelisweerd en andere betrokkenen bij de landgoederen volkomen overvallen met een mailbericht dat al komende dinsdag 9 maart 36 bomen worden gekapt in het bos van Oud-Amelisweerd. Als reden voor deze plotselinge ingreep werd gegeven dat deze bomen een acuut gevaar voor de veiligheid van recreanten zouden vormen.

Nader onderzoek
Zondagochtend hebben enkele leden van Vrienden van Amelisweerd en het Buurtschap Amelisweerd/Rhijnauwen samen met enkele boomdeskundigen aan de hand van de door de gemeente verstrekte kaart in het bos kunnen constateren dat bij hooguit 2 of 3 van deze 36 bomen van een zeker veiligheidsrisico kan worden gesproken; overigens in geen geval van dermate hoge urgentie dat de betreffende boom binnen enkele dagen zou moeten worden gekapt. Bij een groot aantal bomen is zelfs geen enkel veiligheidsrisico voor de wandelaar aanwezig. Er zijn bomen bij die om louter esthetische redenen  lijken te worden gekapt. En er zijn bomen bij die inderdaad binnen afzienbare tijd het loodje zullen leggen, maar geen gevaar voor de recreant zijn, omdat ze nooit op een pad kunnen vallen. En juist die bomen zijn enorm belangrijk in ecologisch opzicht. Vogels en vleermuizen broeden in hun holen, en er komen tal van insecten op af die weer voedsel zijn voor andere dieren.

Verbijstering
De Vrienden van Amelisweerd zijn verbijsterd over de gang van zaken. Ook omdat de mail van vrijdag niet vergezeld is van enig bestuurlijk besluit. De mail is slechts vergezeld van een aankondiging, die is ondertekend door de boomtechnisch adviseur van de gemeente. In deze aankondiging staat vermeld dat er geen kapvergunning nodig is omdat het gebied valt onder de Boswet. In de Boswet staat echter dat ingrepen minimaal een maand te voren bij de Dienst Regelingen van LNV moeten zijn gemeld. Of een dergelijke melding is gedaan, is in het bericht niet te lezen.

Overval
In de gemeentelijke aankondiging staat nadrukkelijk dat dit geen noodkap is. Ook om deze reden vinden de Vrienden, evenals het Buurtschap Amelisweerd/Rhijnauwen, dat er geen enkele reden is om deze overval tactiek te gebruiken.

Snel besluit over Consultatie Toekomstvisie noodzakelijk
Al een jaar is de gemeente bezig met het maken van een Toekomstvisie, waar de Vrienden en het Buurtschap als deelnemers in een begeleidingsgroep nauw bij zijn betrokken. Juist deze Toekomstvisie moet helder maken wat voor bomenbeleid zal worden gevoerd. De Begeleidingsgroep heeft specifiek aangegeven dat de VTA analyse, die de grondslag is voor de thans voorziene overvalkap, geen bruikbaar instrument vindt voor een bos als Amelisweerd. Dit is nadrukkelijk aan de gemeente meegegeven.  In december 2009 is de Begeleidingsgroep voor het laatst bijeen geweest, omdat haar taak zou zijn afgerond. De verwachting was gewekt dat het College in januari 2010 een besluit zou nemen en de Toekomstvisie in de inspraak zou worden gebracht. Vorige maand kregen de leden van de begeleidingsgroep echter een mailtje van de gemeente, dat het College nog geen besluit heeft genomen omdat wethouder de Bondt meer financiële helderheid wenste. Blijkbaar is er wel geld beschikbaar voor het overbodig rooien van bomen!

Consultatie
De Vrienden van Amelisweerd zijn van mening, dat er eerst een openbare discussie moet zijn over de uitgangspunten van het bosbeleid voordat in het wilde weg op grond van niet-overtuigende veiligheidscriteria links en rechts bomen worden gekapt. Zij roepen het College op, zo spoedig mogelijk de voorliggende concept Toekomstvisie vast te stellen zodat het debat in openheid kan worden gevoerd. En nu geen onomkeerbare feiten te creëren. Daarnaast vinden wij het essentieel dat de visie leidt tot een eenduidige aansturing van beheer en ontwikkeling van het bos. Het kan niet zo zijn dat beleidslijnen binnen een gemeentelijk apparaat zo langs elkaar heen lopen als nu het geval is.

Nadere informatie
Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344, info@vriendenvanamelisweerd.nl