Bomenbeleid of kapbeleid?

Begin maart van dit jaar kwam de gemeente met het bericht dat op stel en sprong ca. 40 bomen vanwege slechte gezondheidstoestand geveld zouden moeten worden, met name in het Trapeziumbos (Oud-Amelisweerd). Dit besluit bleek uitsluitend tot stand te zijn gekomen op basis van het criterium “veiligheid”. Er was dus geen sprake van een bomenbeleid, waarbij ecologie, veiligheid, cultuurhistorie, dendrologie en ruimtelijke beleving geïntegreerd waren uitgewerkt. De Vrienden van Amelisweerd zijn van mening dat de uitgevoerde voorjaarskap in Amelisweerd eenzijdig is gericht op veiligheid. Dat het:

  • geen risico-evaluatie omvat
  • een heleboel geld kost en de kosten van het bosonderhoud nog verder omhoog zal jagen
  • forse financiële offers kost en alleen schijnveiligheid oplevert
  • het geld beter besteed kan worden aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de landgoederen

 Daarnaast blijkt dat het plan:

  • niet gebaseerd is op een Collegebesluit om nu te gaan kappen
  • niet gebaseerd is op een door het College of Raad genomen besluit over een beleidskader voor het bomenbeleid, waarin wordt aangegeven hoe de aspecten veiligheid, cultuurhistorie, ecologie, ruimtelijke beleving dienen te worden geïntegreerd
  • strijdig is met de ideeën van de Begeleidingsgroep van de Toekomstvisie op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen
  • niet overeenkomt met een gedragscode zoals die in dergelijke bosgebieden wordt toegepast (bijvoorbeeld de “gedragscode natuurbeheer” (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosschap).
  • een melding ontbeert op de website voor ontheffingen van de Flora- en Faunawet ten aanzien van o.a. vogels en vleermuizen
  • niet aansluit bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft ten aanzien van de aanwijzingen m.b.t. de Ecologische Hoofdstructuur en de Rijksmonumenten Amelisweerd en Rhijnauwen.  

Het hele rapport is hier (PDF, 4.9 MByte) te downloaden.