Collegeprogramma: Winst voor (de Kracht van) Utrecht! (16 april 2010)

Vanmorgen is op het stadhuis het collegeprogramma 2010-2014 van Groenlinks, PvdA en D66 gepresenteerd: Groen, Open en Sociaal, zie de link http://utrecht.groenlinks.nl/node/47649 

Blij met resultaat 

Wij zijn als Vrienden van Amelisweerd erg blij met het politieke signaal wat de drie partijen geven: Dit college gaat van Utrecht dé OV- en fietsstad van Nederland maken. Het College zet zich in als mede bevoegd gezag om De Kracht van Utrecht tot en met de tweede fase van de MilieuEffectRapportage (“MER”) volwaardig mee nemen. Er komt geen Spoorlaan. En nog veel meer.

Wat schrijven de partijen over Mobiliteit? 

“Van de vier grote steden (G4) kent Utrecht het hoogste autobezit per inwoner. Een omslag in het denken over autogebruik is even nodig als haalbaar door in te zetten op maximale maatregelen om OV en fiets te stimuleren en het gebruik van de auto af te remmen. Dat wil niet zeggen dat de auto in de ban moet. Ook automobiliteit is -mits gedoseerd- een onlosmakelijk element in de bereikbaarheid van een vitale en aantrekkelijke stad. We benutten daarvoor de bestaande infrastructuur optimaal”.

De partijen willen in plaats van de aanleg van de omstreden Spoorlaan een breed pakket aan maatregelen om het autoverkeer te beperken.

Ze schrijven over dit pakket: “Beter benutten, beprijzen, bevorderen van mobiliteitsmanagement, dynamisch verkeermanagement en aantrekkelijker maken van fietsroutes. Er komt een gemeentelijke fietscoördinator met doorzettingsmacht (om dilemma’s binnen afdelingen te beslechten, red.). Bovendien wil het college onverminderd met alle partners bij Rijk, provincie en regio inzetten op beter openbaar vervoer. De minimale ambitie is de groei van de automobiliteit in ieder geval te halveren in 2030. Daarnaast blijft het college zich inzetten om de leef- en luchtkwaliteit te verbeteren. Bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s in plaats van brandstofauto’s hoort daarbij. Het Actieplan Luchtkwaliteit wordt aangepast op de bijgestelde ambities”.

  • We moedigen reizigers aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen. Het inkomende autoverkeer ontmoedigen we. Mensen die met de auto naar Utrecht komen, stimuleren we deze aan de rand van de stad achter te laten. En mensen die de auto in de stad gebruiken, betalen dankzij een stevig parkeerbeleid.
  • Beprijzen is een noodzakelijke maatregel om sturing te krijgen op de automobiliteit. In het ideale geval wordt dit landelijk geregeld, bijvoorbeeld via de kilometerheffing; anders zal het college in samenwerking met de G4 werk maken van regionale mogelijkheden voor beprijzen. Uitbreiden van betaald parkeren levert een bijdrage aan het beperken van het autogebruik.
  • In nauwe samenwerking met het BRU neemt het college het initiatief voor ontwikkeling en het vinden van financiering van een tramnetwerk voor de hele stad. De tram naar de Uithof wordt voor 2015 gerealiseerd. De realisatie van de overige tramlijnen zal zo snel mogelijk daarna moeten. Omdat dit netwerk wel essentieel is voor de toekomstige ontsluiting van Utrecht, zetten we tussenstappen als het laten rijden van bussen op de lijnen totdat de tram gereed is. We zetten ons in voor een zo spoedig mogelijke realisatie van het tramnetwerk.
  • Het vervoer dat in de stad plaatsvindt, moet zo schoon mogelijk zijn: hierbij denken wij in de eerste plaats aan fietsen, maar ook aan schone (elektrische) auto’s, schoon goederenvervoer en schoon openbaar vervoer.
  • De stad zet de gezondheid van haar inwoners centraal bij het bepalen van de kaders voor het verkeersbeleid. De wettelijke EU-normen zijn voor ons een minimumnorm.

We zijn bestuurlijk een grote stap verder!

Kortom: Utrecht kiest nu voor het eerst ook bestuurlijk voor een daadwerkelijk omslag naar OV en Fiets, voor het volwaardig meenemen van De Kracht van Utrecht in de planstudie en voor het beprijzen van automobiliteit en betaald parkeren.

En dat precies een jaar na publicatie van ons rapport op 22 april 2009. Winst voor (de Kracht van) Utrecht!

Maar nu begint de uitwerking pas echt goed 

Nu kunnen we afspraken gaan maken met het College hoe we ons als Utrecht zo sterk mogelijk maken voor een Groene en Duurzame Stad. Hoe we onze alternatieven nog meer handen en voeten kunnen geven in de lopende planstudie van de Ring Utrecht. Hoe we het onderhandelen om meer geld voor OV kunnen steunen.  

Denk en doe mee, nu komt het er op aan.   

Jan Korff de Gidts, voorzitter

06 3363 0344

info@vriendenvanamelisweerd.nl