Effect Tweede Kamermotie wordt zichtbaar (27 augustus 2009)

Brede politieke steun voor rapport De Kracht van Utrecht

Op drie verschillende politieke niveaus is – voor de vakantie – bepleit dat ons rapport “De Kracht van Utrecht” meegenomen wordt in de Planstudies Ring Utrecht, zie onderstaand kader.

 • De Tweede Kamer heeft middels de motie Vendrik de regering op 3 juli j.l. verzocht De Kracht van Utrecht als volwaardig alternatief in de MER 2de fase mee te nemen, een alternatief dat veel verder gaat dan de OV+++variant vanwege voorstellen op het gebied van prijsbeleid, openbaar vervoer en vervoersmanagement (Motie 31700 A, nr 103)
 • De Gemeenteraad van Utrecht gaf vervolgens op 7 juli het college van Burgemeester en Wethouders (middels een unaniem aangenomen motie) de opdracht zich er voor in te spannen, het Niet Verbreden alternatief, inclusief de OV+++variant en de Kracht van Utrecht-variant volwaardig mee te laten wegen in de bepaling van  het voorkeursalternatief, later dit jaar. 
 • En eveneens op 7 juli heeft Gedeputeerde J. Ekkers zich met Provinciale Staten bij de bovenstaande lijn aangesloten om De Kracht van Utrecht volwaardig mee te nemen in het vervolg van de planstudies Ring Utrecht.

  Vruchtbaar overleg

  Inmiddels is er vruchtbaar overleg tot stand gebracht tussen de Vrienden van Amelisweerd/NMU en een daartoe onder leiding van de BRU gevormde ambtelijke overleggroep De Kracht van Utrecht, waarin BRU, Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat zijn vertegenwoordigd.

  Op verzoek van deze werkgroep hebben Vrienden/NMU concrete input geleverd en samen besproken hoe de effecten van een aantal bouwstenen, zoals opgesomd in de Mobiliteitsladder,op de vervoersstromen over de weg en in het OV doorgerekend kunnen worden: Ruimtelijke ontwikkelingen, Prijsbeleid in verschillende vormen, Mobiliteitsmanagement incl. Fiets met concrete ideeën voor een Systeemsprong Openbaar Vervoer met een Radiaal, Tangentieel èn RINGLIJN-OVnetwerk!  

  Positief signaal

  Wij zijn verheugd dat wij in deze fase van de planstudies vroegtijdig betrokken worden. We zien dit als een goed voorteken voor de manier waarop de NMU en de Vrienden ook na oktober, wanneer de tweede fase aanbreekt betrokken zullen worden. De Tweede Kamer heeft immers middels een motie verzocht om De Kracht van Utrecht als volwaardig alternatief in de MER 2de fase mee te nemen.

  Bovendien blijkt uit de eerste berekeningen dat het toepassen van prijsbeleid loont. Een groot deel van de in de Kracht van Utrecht beoogde vermindering van het aantal autokilometers (waardoor nagenoeg geen files overblijven) lijken bereikt te kunnen worden met prijsbeleid. Prijsbeleid, met name de regionale toepassing van het km-tarief, wordt gezien als een effectief instrument om de bereikbaarheid op de hoofdwegen en (invals- en stads)wegen te beïnvloeden.

  Voorts is een belangrijke bouwsteen dat ruimtelijke ontwikkelingen in de regio tot 2030 kunnen worden meegenomen in de doorrekeningen. Het meenemen van cruciale ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 maakt onderdeel uit van De Kracht van Utrecht en is essentieel om de toekomstvastheid van de nu te maken keuzes met een doorkijk na 2020 te kunnen beoordelen.

  Vandaag 27 augustus hebben de Vrienden samen met de NMU de verantwoordelijke bestuurders schriftelijk en per mail op de hoogte gesteld van onze eerste bevindingen in de werkgroep en gevraagd te blijven borgen:

  1. dat bovenstaande uitgangspunten in de planstudie overeind blijven
  2. dat De Kracht van Utrecht conform de Tweede Kamer-motie in alle fasen, waaronder ook de tweede fase MER wordt meegenomen
  3. en dat effecten van prijsbeleid wel integraal in de doorrekeningen van effecten worden meegenomen.  

   

  Meer informatie: 06 3363 0344 Jan Korff de Gidts