Beeldenlaan, door Marie Louise Heere

Nieuwe beheerplannen: zorgen over ecologische waarde, tuinontwerp Oud Amelisweerd en beperkte inspraak

In december kregen de Vrienden van Amelisweerd in een klankbordgroep inzage in het concept beheerplan voor de Utrechtse landgoederen. in januari hebben wij een eerste reactie aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in de klankbordgroep gestuurd.

Zet ecologische en cultuurhistorische waarden centraal

Behoud en ontwikkeling van de buitengewone ecologische en cultuurhistorische waarden moeten wat ons betreft centraal staan in het beheerplan. Daarbij hoort speciale zorg voor monumentale bomen, belangrijk voor vleermuizen, paddenstoelen en veel vogels. Wat opvalt in het beheerplan is de aloude tegenstelling nietsdoen – alsof dat ecologisch beheer zou zijn – versus regulier bosbeheer. Wij kiezen voor maatwerk dat recht doet aan de grote ecologische en cultuurhistorische waarde van de landgoederen. Dan moet je soms flink aan de gang met een goed doordacht plan dat historisch verantwoord is (zoals bij het ‘Engels Werk’). Op andere plekken kies je voor weinig ingrepen om natuurontwikkeling een kans te geven.

Ook flora- en faunabeleid dient meer te zijn dan de afweging van wel of niet ingrijpen. Het gaat hier om een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een vertaling daarvan missen wij. De EHS heeft gevolgen voor hoe je omgaat met landbouwgronden. Landbouw is essentieel binnen de landgoederen. Je kan echter geen goed beheerplan voor de bossen schrijven zonder iets te zeggen over de naastgelegen landbouwgronden.

Zorgen over tuinontwerp Museum Oud Amelisweerd (MOA)

De komst van Museum Oud Amelisweerd is een kans om dit monument weer een functie te geven. Wel moet er heel goed gelet worden op de impact van het museum. Wij zijn geschrokken van het voorlopige tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. 

Beheerplan zonder formele inspraak?

De procedure om beheerplan en uitvoeringsprojecten vast te stellen is tot nog toe onduidelijk. De gemeentelijke website zwijgt hierover. Wij hebben te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het beheerplan en de diverse projecten omdat het niet meer dan een ambtelijke uitvoering van de Toekomstvisie zou zijn. Gezien de vrij forse sommen geld die hiermee zijn gemoeid, vinden wij dit echter een vreemd standpunt. Er is ook nog steeds geen eenduidige aansturing en coördinatie van activiteiten op de landgoederen en alle budgetten die hiermee gemoeid zijn. Niet de beschikbaarheid van allerlei financiële potjes, maar de ecologische- en cultuurhistorische waarde van de landgoederen zou als leidraad moeten dienen. Wij gaan de politiek hierover benaderen.

Beheerplan en andere informatie is te vinden op: www.utrecht.nl/landgoederen

Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere, 7 mei 2010