Beeldenlaan, door Marie Louise Heere

Nieuwe beheerplannen: zorgen over ecologische waarde, tuinontwerp Oud Amelisweerd en beperkte inspraak

In december kregen de Vrienden van Amelisweerd in een klankbordgroep inzage in het concept beheerplan voor de Utrechtse landgoederen. De Vrienden van Amelisweerd hebben in januari een eerste reactie aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in de klankbordgroep gestuurd.

Zet ecologische en cultuurhistorische waarden centraal

Behoud en ontwikkeling van de buitengewone ecologische en cultuurhistorische waarden moeten wat ons betreft centraal staan in het beheerplan. Daarbij hoort speciale zorg voor monumentale bomen, die belangrijk zijn voor vleermuizen, paddenstoelen en veel vogelsoorten. Wat opvalt in het beheerplan is dat er hier en daar weer geschermd wordt met de aloude tegenstelling nietsdoen (alsof dat ecologisch beheer zou zijn) versus regulier bosbeheer. Wij kiezen als Vrienden van Amelisweerd voor maatwerk dat recht doet aan de grote ecologische en cultuurhistorische waarde van de landgoederen. Dan moet je soms flink aan de gang met een goed doordacht plan dat historisch verantwoord is (zoals bij het ‘Engels Werk’). Op andere plekken moet je juist bewust kiezen voor weinig ingrepen om natuurontwikkeling een optimale kans te geven.

Ook flora- en faunabeleid dient meer te zijn dan de afweging van wel of niet ingrijpen. Het gaat hier om een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een vertaling daarvan missen wij. De EHS heeft gevolgen voor hoe je omgaat met landbouwgronden in het gebied en voor de functie van percelen die voor boeren niet meer zo interessant zijn. Ook wij vinden landbouw essentieel binnen de landgoederen. Je kan echter geen goed beheerplan voor de bossen schrijven zonder iets te zeggen over het gebruik van de naastgelegen landbouwgronden.

Zorgen over tuinontwerp Museum Oud Amelisweerd (MOA)

Er is veel gezegd en geschreven over de komst van het museum in Oud-Amelisweerd (MOA). Wij zien de komst van het museum als een kans om dit monument weer een functie te geven. Wel moet er heel goed gelet worden op de impact van het museum. In die zin zijn wij geschrokken van een voorlopige schets van het tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. Ook missen wij in de huidige plannen voor de verbouwing van het Koetshuis voldoende aandacht voor een educatieve functie, zoals een wervende inrichting van een gratis toegankelijke educatieve ruimte.

Toekomstvisie Landgoederen 2011 - 2031 Beheerplan zonder formele inspraak?

De procedure om beheerplan en uitvoeringsprojecten vast te stellen is tot nog toe onduidelijk. De gemeentelijke website zwijgt hierover. Wij hebben te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het beheerplan en de diverse projecten omdat het niet meer dan een ambtelijke uitvoering van de Toekomstvisie zou zijn. Gezien de vrij forse sommen geld die hiermee zijn gemoeid, vinden wij dit echter een vreemd standpunt. Er is ook nog steeds geen eenduidige aansturing en coördinatie van activiteiten op de landgoederen en alle budgetten die hiermee gemoeid zijn. Niet de beschikbaarheid van allerlei financiële potjes, maar de ecologische- en cultuurhistorische waarde van de landgoederen zou als leidraad moeten dienen. Wij gaan de politiek hierover benaderen.

Meer informatie over de landgoederen is te vinden op de website van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/landgoederen

Bekijk hier de Toekomstvisie Landgoederen 2011 2031

Jaren terug schreven wij uitgebreid over landbouw op de landgoederen. Lees het artikel hier terug

Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere, 7 mei 2010