Spandoek in Nieuw Amelisweerd "zonder bos zijn we lost'

Stand van zaken verbredingsplannen Ring Utrecht

A27/Ring Utrecht: nadere uitwerking varianten ‘binnen de bak’

Op dit moment is er niet veel direct nieuws te melden over de plannen om de A27 ten koste van Amelisweerd te verbreden. Provincie en gemeente werken gestaag verder aan de onderbouwing van het alternatief ‘binnen de bak’. In een brief aan de gemeenteraad heeft het College van B&W laten weten welke varianten ‘binnen de bak’ nader worden uitgewerkt. Die varianten gaan allemaal uit van een maximum snelheid van 80 km/uur. Dat is beter voor de luchtkwaliteit, veroorzaakt minder lawaai en biedt een betere doorstroming. Het heeft nog een voordeel: dan mogen de rijbanen iets smaller worden ontworpen zodat een 2×6 oplossing binnen de bak wat makkelijker past.

In juni wordt het Rijk nader geïnformeerd in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Eind dit jaar wordt dan een uitgewerkt ontwerp voorgelegd, inclusief alle verdere voorstellen om het autogebruik in onze regio terug te dringen en meer mensen te laten kiezen voor fiets en OV.

Algemene Rekenkamer deelt tik uit aan Ministerie

Ondertussen heeft de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse beoordeling van het ministerie enkele stevige noten gekraakt over de manier waarop het Rijk over de aanleg of verbreding van infrastructuur besluit. Er ontbreekt namelijk een fatsoenlijk afwegingskader dat uitgaat van de huidige maatschappelijke opgaven en “op dit moment mogen burgers volgens de Spelregels MIRT pas meepraten na de agenderingsfase, wanneer al is besloten een opgave te gaan verkennen.” De Rekenkamer beveelt aan een toetsingskader te hanteren dat niet bij voorbaat uitgaat van aanleg. “De bereikbaarheid van Nederland in samenhang met andere opgaven vraagt om andere oplossingen dan de aanleg van meer infrastructuur.”