Uitnodiging Atelier 3 augustus en laatste nieuws over donaties

Utrecht, 27 juli 2010
1. Uitnodiging Atelier 3 augustus, speciaal voor ondernemers over de Kracht van Utrecht 2.0
2. Donaties stromen binnen!
LS,
1. Atelier 3 augustus, speciaal voor ondernemers

Komende maand ronden we met 4 belangrijke marktpartijen onze Haalbaarheidsstudie Kracht van Utrecht 2.0 af. In ons persbericht maakten we al eerder melding van dit mooie initiatief voor duurzame mobiliteit in de Utrechtse stadsregio, zie de bijlage.
Speciaal voor ondernemers organiseren we daarom op 3 augustus een derde Atelier om hen kennis te laten nemen van het gedachtengoed van de Kracht van Utrecht. Van 17 – 21.30 uur op de Plompetorengracht 3, in Utrecht.
Doel: het draagvlak voor de ideeën in en achter de Kracht van Utrecht vergroten en verbreden. Bijkomend doel is, om reacties te horen van mensen die nog niet of nauwelijks bekend zijn met de KvU, om zodoende inhoud en toon van het rapport aan te versterken. 
Het programma van het atelier bouwen we weer op met de Ladder van Verdaas, waarbij we in dit geval extra focus zullen leggen op een aantal onderdelen die ondernemers nadrukkelijk raken. Denk aan Anders Betalen voor Mobiliteit (naar een regionaal initiatief voor beprijzen en parkeerbeleid?) en mobiliteitsmanagement (slim werken = slim reizen?). Hoe denken ondernemers over bereikbaarheid & leefbaarheid in een meer duurzame stadsregio? Zie het bijgevoegde programma onder dit bericht.

Vandaar de oproep aan U:
Tip in uw eigen relatiekring MKB-ondernemers, die belangstelling hebben om aan dit atelier op 3 augustus bij te dragen. (En weet dat we hiermee het Atelier op 5 augustus laten vervallen). Laat ons van die belangstelling weten en meldt u zich voorafgaand (gezamenlijk) aan via info@vriendenvanamelisweerd.nl : Aanbevolen!

2. De afgelopen zondag gedane oproep voor donaties levert zeer veel positieve reacties op, waarvoor hartelijk dank. (oproep niet gezien?
Mail ons welk bedrag u overmaakt op Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd)


Tot ziens,
Jan Korff de Gidts
projectleider
06 3363 0344

Bijlage:
Uitnodiging Ateliers Kracht van Utrecht 2.0

op 3 augustus: 17.00 – 21.30 u

Bereikbaarheid en Leefbaarheid van de stadsregio Utrecht: denk mee, het raakt U als ondernemer ook!
Toelichting op de uitnodiging
U weet, vorig jaar maakten de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en

Milieufederatie Utrecht een rapport openbaar, getiteld De Kracht van Utrecht, een duurzaam
regionaal alternatief voor het uitbreiden van wegen in en rond de stad Utrecht. In dit rapport is
een visie ontwikkeld op een leefbare stad en de toekomst van de mobiliteit anno 2030/40.

Na de positieve ontvangst van dit burgerinitiatief wordt het tijd om met een Haalbaarheidsstudie door te pakken en de ideeën zodanig uit te werken dat ze als volwaardig alternatief kunnen dienen voor voorgenomen investeringen in weginfrastructuur in de Utrechtse stadsregio: De Kracht van Utrecht 2.0 !
De kern van “De Kracht” en de ladder van Verdaas
Is inzetten op nog meer asfalt de oplossing? Nee, niet voor ons Utrecht. Een belangrijk uitgangspunt in De Kracht van Utrecht is dat het massale autoverkeer slecht is voor ruimtegebruik, gezondheid, landschap, klimaat en milieu. Ofwel, samengevat: slecht voor onze leefomgeving. Let wel: wij zijn niet tegen autogebruik, maar wel vóór slim autogebruik.
In “de Kracht” is de stelling onderbouwd dat extra asfalt niet nodig is als 1 op de 7 automobilisten, die zich in de regio in de spits verplaatsen, gaat lopen, fietsen en/of gebruik maakt van het openbaar vervoer via een fors uitgebreid Lightrail-netwerk + Fietsnetwerk.
Een op de zeven forenzen (en dat hoeft dan natuurlijk niet elk dag dezelfde automobilist te zijn): dat betekent ongeveer 100.000 mensen in deze regio waarvoor faciliteiten en voorzieningen gecreëerd moeten worden. Het gaat dan naast mobiliteitsmanagement door werkgevers en werknemers, vooral om een verdubbeling van de capaciteit van het openbaar vervoer en een netwerk van snelfietspaden.
De verdubbeling van de capaciteit voor het openbaar vervoer stelt deze regio ook in staat de mobiliteitsgroei van 1 a 1,5 % per jaar op te vangen. Dat houdt in dat 2020 ruim 200.000 extra reizigers in het OV vervoerd kunnen worden t.o.v. 2008. Daarna kan de capaciteit zonodig nogmaals vergroot worden omdat op het gerealiseerde robuuste OV-Lightrail-netwerk nog veel meer treinen en sneltrams per uur kunnen rijden.
Wij kiezen voor een prettige, intense, levendige, groene en gezonde stad. Dat is de Kracht van Utrecht. Dat kan alleen met een innovatieve organisatie van mobiliteit gepaard gaande met een schaalsprong in openbaar vervoer, fiets en lopen: We houden van Utrecht !
In het doorontwikkelen naar de Kracht van Utrecht 2.0 gaan we wederom de Ladder van Verdaas met de zeven sporten toepassen:
1.Ruimtelijk Economische Ontwikkelingen
2.Prijsbeleid: Km-beprijzing met betaald parkeren ~ OV-chipkaart
3.Mobiliteitsmanagement: o.a. Thuis/telewerken
4.OV en fiets: Vraag en aanbod matchen
5.Infrastructuur spoor-vaar-auto-fietswegen en looppaden(beter) benutten
6.Infra verbeteren
7.Infra vernieuwen
Juist in de stille zomermaanden organiseren we vanuit de hiertoe opgerichte Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd een derde atelier, waarin wij met u als ondernemer willen beoordelen wat de sterke kanten van de Kracht van Utrecht zijn en welke zwakke kanten dienen te worden versterkt.
Programma van het atelier op 3 augustus
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en broodje
17.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter Frank Van Vliet – APPM Management Consultants, toelichting op de Haalbaarheidsstudie KvU 2.0
17.45 uur: Interview met Jan Korff de Gidts – Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd en eerste reacties
18.00 uur: Verkenning:
1.     De Kracht van Utrecht: Sterke kanten: inhoud en proces
2.     De Kracht van Utrecht: Te versterken onderdelen: de opgave
19.00 uur: Korte pauze, met hapje en drankje

19.30 uur: Verdieping van oplossingsrichtingen aan de hand van de Ladder van Verdaas, met name 2 en 3.
1.     Ruimtelijke ordening: verknopen en verbinden
2.     Prijsbeleid: Km-beprijzing met betaald parkeren ~ OV-chipkaart
3.     Mobiliteitsmanagement, incl fiets (Slim werken = slim reizen)
4.     Lightrail en ander openbaar vervoer
5.-7. Infra beter benutten, verbeteren en vernieuwen
21.00 uur: Toelichting op het vervolg en de planning (o.a. aandachtspunten voor de Maat-schappelijke Kosten-batenAnalyse en het ontwikkelen van draagvak)
21.30 uur: Afsluitend dankwoord door de dagvoorzitter en een drankje in een café in de buurt?
Locatie
Ook dit atelier zal plaatsvinden bij “De Ruimte”, een prachtig pand  aan de Plompetorengracht 3 in Utrecht. Zie voor een routebeschrijving en meer informatie over onze gastheer: www.de-ruimte.info. Om de kosten van het atelier te dekken vragen we van u een vrijwillige bijdrage.
Aanmelding 3 augustus
We ontvangen uw aanmelding liefts via info@vriendenvanamelisweerd.nl (als antwoord op deze Nieuwsbrief).
((Voor de volledigheid: We laten hiermee het atelier op 5 augustus vervallen))
Meer informatie
Als u (sowieso) op de hoogte wilt blijven van het vervolg kunt u abonnee worden van de Nieuwsbrief van de Vrienden van Amelisweerd, via de website van de Vrienden: http://www.vriendenvanamelisweerd.nl
Op onze website vindt u tevens onder het Menu Downloads de belangrijkste documenten over de Kracht van Utrecht uit 2009 en 2010.
We hopen u op 3 augustus te ontmoeten,
Met vriendelijke groet,
Jan Korff de Gidts
Projectleider Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd
Poortstraat 6
3572 HH UTRECHT
M: 06 3363 0344Ps: Vind u dat deze uitnodiging ook goed past bij een relatie, collega of vriend/vriendin van u, klik dan op: Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een relatie of vriend