Protestbord Utrecht houdt van Amelisweerd

Beroep tegen verbreding A27/A12 ingediend bij Raad van State

Op woensdag 13 januari 2021 hebben we beroep aangetekend tegen het Tracébesluit om de Ring Utrecht te verbreden. Dit hebben we samen gedaan met de Kerngroep Ring Utrecht, Vereniging Leefmilieu, MOBilisation for the Environment, sportvereniging Kampong, het Bewoners Overleg Lunetten, de Kopersvereniging Zwarte Woud en de Ecologische Tuiniersvereniging De Nijvere Pier.

Dankzij het filmpje van een HKU-studente en ons gesprek daarna met het federatiebestuur van Kampong is de sportvereniging aangehaakt bij het beroepschrift. De bestuurders zijn bezorgd geworden over de effecten van een eventuele verbreding op de gezondheid van de sporters.

Inmiddels is op 25 januari het plan om de Ring Utrecht te verbreden door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat het demissionaire kabinet geen verdere beslissingen meer mag nemen over de verbreding van de snelweg langs o.a. Amelisweerd. Het is nu aan een nieuw kabinet om er verder naar te kijken.
In het beroep lichten we onze argumenten toe: nut en noodzaak van het project onvoldoende bewezen; de paragraaf over de extra stikstofuitstoot rammelt aan alle kanten; de waterhuishouding dreigt door de schermwanden aangetast te worden en de compensatie voor de te kappen honderden bomen in Amelisweerd en de duizenden (!) bomen elders langs het tracé is onvoldoende.

Geen nut of noodzaak
Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen alternatief is. Het TB voldoet aan geen van deze criteria. De gehanteerde verkeersprognoses voor het verre jaar 2040 lijken willekeurig van aard en bovendien onvoldoende als onderbouwing voor de gekozen oplossing. Er ligt een variant van 2×6 rijstroken binnen de bestaande bak, die de minister stelselmatig heeft genegeerd. Deze zogeheten SUUNTA-variant voldoet echter aan alle verkeerskundige eisen!

Onjuiste en onvolledige stikstofberekening
Het eerdere Tracébesluit is op 17 juli 2019 vernietigd door de Raad van State op grond van de uitspraak van het Europees Hof over de PAS, de Nederlandse stikstofaanpak. De reparatie in het nieuwe TB rammelt aan alle kanten. Zo wordt er beroep gedaan op de ADC-methode (er is geen Alternatief, er is sprake van een Dwingend openbaar belang, er is voldoende Compensatie). Maar dit klopt niet, er is wel degelijk een alternatief voorhanden (de 2×6 rijstroken binnen de bak), er is géén sprake van een onomstreden dwingend algemeen belang (geen files in de spits) en de compensatie voor de bomenkap schiet tekort, ook in de betreffende N2000-gebieden.

Daar komt nog bij dat de vereiste ‘passende beoordeling’ van stikstof onjuist en onvolledig is (zie ook uitspraak van de rechter over de ViA15 bij Arnhem). De forse stikstofuitstoot tijdens de aanlegperiode (mede als gevolg van de keuze voor de schermwandmethode) is in het geheel niet in rekening gebracht.

Aantasting grondwaterstanden door diepe schermwand
Uiteraard moet voorkomen worden dat de A27 tijdens de verbredingswerkzaamheden onder water loopt doordat de folie doorgeprikt wordt. Als oplossing heeft Rijkswaterstaat gekozen voor het fresen van een 65-75 diepe schermwand aan weerszijden, over een lengte van bijna 2 km! Die wand zou dan in de bodem tussen Amelisweerd en knooppunt Lunetten komen te liggen.

Zo’n diepe wand heeft effect op het kunnen doorstromen van diep grondwater. Een contra expertise van de gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) wijst op de mogelijkheid van grote negatieve gevolgen voor het bos in Amelisweerd en voor de woonwijk Lunetten. Bomen kunnen sterven of omvallen en Lunetten kan zowel met wateroverlast als verdroging te maken krijgen, omdat de grondwaterstromen worden geblokkeerd door de diepe schermwand.

Natuur- en boscompensatie onvoldoende
De compensatie voor de kap van honderden bomen in Amelisweerd (waaronder een aantal van monumentale omvang) en duizenden bomen verder langs het tracé schiet tekort.

Het Tracébesluit houdt trouwens op geen enkele wijze rekening met de status van Amelisweerd als Rijksmonument.