Milieueffectrapportage Ring Utrecht: graag helemaal overdoen!

In juli vorig jaar zette de Raad van State een dikke vette streep door het Tracébesluit van het Rijk tot verbreding van de Ring Utrecht. Daarmee werd het plan om opnieuw vele honderden bomen in Amelisweerd te kappen naar de prullenbak verwezen. Het besluit werd vernietigd. Reden: meer autoverkeer als gevolg van de verbreding zou leiden tot meer stikstofemissies op Natura 2000 gebieden (in dit geval: de Veluwe).

Leidt de uitspraak van de Raad van State misschien tot bezinning bij het kabinet? Neen. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd het oude plan rond de zomer van dit jaar opnieuw in procedure te brengen. Dus: 2×7 rijstroken in een verbrede bak, en kap van bomen in Amelisweerd. Als extra komt er een stikstofparagraaf bij waarin de stikstoftoename wordt wegberekend. Hoe doen ze dat: er komt een beetje ‘stikstofruimte’ vrij via de snelheidsverlaging naar 100 km/uur op Rijkswegen. Voor de rest nemen ze wederom een voorschot (waar doet ons dat aan denken?!) op maatregelen waarvan we in de toekomst nog maar moeten zien of die wat uitmaken, zoals een verandering van veevoer. Al met al is het een wankel verhaal. En helemaal niet nodig, omdat het ingenieursbureau Suunta vorig jaar in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht een alternatief heeft gepubliceerd. Dit alternatief gaat uit van 2×6 rijstroken binnen de bestaande bak en voldoet aan alle voorwaarden van doorstroming en veiligheid!

Milieueffectrapportage

Het nieuwe Tracébesluit moet worden onderbouwd door een Milieueffectrapportage (MER). Alles wijst erop dat het Rijk zoveel mogelijk de oude MER uit de kast wil trekken voorzien van de eerdergenoemde stikstofparagraaf. De Kerngroep heeft, mede namens de Vrienden van Amelisweerd die deel uitmaken van de Kerngroep, een brief geschreven aan de Commissie m.e.r die advies moet geven over de nieuwe MER.

In de brief vraagt de Kerngroep om een geheel nieuwe MER op te stellen waarin van meet af aan alternatieven worden meegenomen zonder verbreding en dus zonder kap van bomen in Amelisweerd. De brief en het bijbehorende persbericht staan op de website van de Kerngroep.

Risico’s voor de waterhuishouding

Voor Amelisweerd hebben we niet alleen zorgen om de deels eeuwenoude bomen en de bijzondere waarde van de aanwezige natuur. Het gaat ook om de risico’s voor de gehele waterhuishouding in het gebied.

Het grondwater in het gebied wordt deels tegengehouden door de verankerde betonnen bak in het bos en deels – tussen het verkeersplein Lunetten en het bos – door een 1 mm dikke folielaag. Wanneer die folielaag scheurt komt de Rijksweg onder water te staan. Maar ook de waterhuishouding in het gebied, in Amelisweerd en bijvoorbeeld in Lunetten, kan enorm worden verstoord wanneer er iets misgaat tijdens de aanleg of door effecten na de verbreding.

De laatste tijd horen wij dat er serieus wordt gedacht over de aanleg van 70 meter diepe wanden aan weerszijden van het tracé om het grondwater tegen te houden. Ook dat kan allerlei gevolgen hebben. Deze ‘oplossing’ gaat wellicht weer meer bos kosten en zeker ook veel meer geld, bovenop de 1200 miljoen die het plan al minimaal gaat kosten.

Des te meer reden om helemaal af te zien van dit soort plannen, het bos te behouden en het geld voor betere dingen te besteden zoals een ook door gemeente en provincie gewenst optimaal fiets- en OV netwerk.