Nieuw Tracébesluit 17 november 2020

En weer slaat een VVD-minister een doodlopende weg in

Iedereen weet dat meer asfalt niet helpt tegen files (zijn die er dan als meer thuiswerk de norm wordt?). Desondanks heeft minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 17 november het nieuwe Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht getekend. Geheel tegen de adviezen in van het Planbureau voor de Leefomgeving en de commissie milieu effect rapportage.

Kosten
De rijksoverheid trekt meer dan 1,2 miljard euro uit de portemonnee voor de verbreding. Een bedrag dat in 2011 is berekend. De ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat de werkelijke kosten meestal heel wat hoger uitvallen. Blijkbaar wil de minister dat risico wel nemen. Maar inzicht geven in de berekeningen wil ze niet, en antwoord geven op vragen vanuit de Kerngroep Ring Utrecht en de Kamer hierover ook niet

Sprookje
De minister belooft meer groen, maar gaat eerst liefst 64 hectare groen en bomen kappen, waaronder de eeuwenoude onvervangbare bomen van het landgoed Amelisweerd. Waar moet dat ‘meer groen’ komen? Eerder al was duidelijk dat de zogenaamde compensatienatuur niet in of rond de stad Utrecht kan worden gerealiseerd. Daar hebben inwoners van Utrecht wat aan!

Onverantwoorde risico’s en heel veel overlast
Stel je dit even voor: Er gaan 70 meter (!) diepe schermwanden straks de grond in. Over een lengte van bijna 4 kilometer. De huidige folieconstructie onder het tracé tussen Amelisweerd en het knooppunt Lunetten moet namelijk beschermd worden. Rijkswaterstaat heeft dit als oplossing bedacht. Deze techniek is nog niet op een dergelijk grote schaal toegepast. Er kleven veel risico’s aan vast zoals grondwater dat toch doorsijpelt, een negatieve, blijvende verstoorde stroming van het grondwater, sterfte van bomen door lage grondwaterstanden en verzakkingen van gebouwen in Lunetten. Dit levert meer kosten op  en een langere bouwtijd. Dus meer en langer overlast voor bewoners en veel files in de wijken zelf. De commissie m.e.r verwacht dat de weg pas na 2030 (!) wordt opgeleverd.

Nut en noodzaak
Nut en noodzaak van een dergelijke verbreding zijn tot dusverre niet onderbouwd. Zelf wijst de minister de laatste tijd op het belang van thuiswerken om files tegen te gaan. Daarnaast is het hele project strijdig met de principes van een klimaatbeleid. Bij enkele andere steden is een maximum snelheid van 80 km per uur uitgevoerd, waarom zou dat bij Utrecht niet kunnen. Voor de doorstroming en de veiligheid is dat beter. En daarmee is een verbreding al helemaal niet nodig.

Wij gaan verder met de strijd voor het behoud van Amelisweerd en zullen samen met bewoners- en milieugroepen de juridische weg gaan bewandelen.

Iedereen die mee wil denken of helpen is welkom! Stuur een mail naar info@vriendenvanamelisweerd.nl en steun ons met een donatie op: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd/Vrienden van Amelisweerd, te Utrecht.