A27 bij bak langs Amelisweerd

Regeerakkoord: Alternatieven moeten bekeken

Eindelijk gaat de rijksoverheid in gesprek met de regio over de aangedragen betere oplossingen dan het sterk verouderde plan van 2×7 rijstroken. Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er geheel niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Die ban is gebroken lezen we in het regeerakkoord van 15 december j.l.

In dit akkoord staat dat de coalitie in overleg met de regio wil bekijken of de aangedragen varianten ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblemen (maar zijn die er nou echt?) ook kunnen oplossen. Als de oplossing die de regio heeft voorgesteld even goed is als die van het Tracébesluit dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet. Letterlijk staat er: “We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.”

SUUNTA 2 laat zien: het kan binnen de bak
In juni van dit jaar publiceerde de Kerngroep Ring Utrecht het SUUNTA 2 rapport. Dit rapport is geheel dankzij crowdfunding en donaties van burgers van Utrecht tot stand gekomen.

In dit rapport wordt een volwaardig alternatief gepresenteerd dat aan alle verkeerskundige eisen voldoet waarbij er 2×6 rijstroken komen te liggen binnen de bak. Dus hoeven er geen 70 meter diepe betonnen wanden in de grond geboord en zijn er geen risico’s op de aantasting van het grondwater(systeem). De SUUNTA 2 variant is daarnaast uitvoerbaar, honderden bomen in Amelisweerd worden gespaard en het is vele honderden miljoen goedkoper!

Zie verder ook de site van de Kerngroep Ring Utrecht.