Vruchtbaar overleg aanpak bomenkap op Oud Amelisweerd (11 maart 2010)

Overleg tussen wethouder Openbare Ruimte Ingrid de Bondt van Utrecht en de belangenorganisatie Vrienden van Amelisweerd heeft geleid tot afspraken over bomen op de twee Utrechtse landgoederen die een veiligheidsrisico kunnen opleveren. Afgesproken is dat in de nog vast te stellen Toekomstvisie Landgoederen de huidige controlemethodiek en risicoanalyse van bomen in bospercelen ter discussie wordt gesteld. Ook zijn afspraken gemaakt over de aanpak van 39 afgestorven, zieke en beschadigde bomen op korte termijn.
 
Eerder deze week heeft de gemeente laten weten dat Inspectie door gemeentelijke en externe boominspecteurs op basis van VTA (Visual Tree Assessement) heeft uitgewezen dat het noodzakelijk is op korte termijn 39 afgestorven, zieke bomen veilig te stellen. Dat kan gebeuren door kappen, aftoppen, of drastisch snoeien. Over de wijze van aanpak van een aantal bomen zijn gemeente en Vrienden van Amelisweerd het eens.  Afgesproken is dat begin volgende week beide partijen bij een gezamenlijke rondgang de wijze van veilig stellen van de overige bomen door nemen.
 
Bij het overleg is ook de vraag aan de orde geweest of de huidige gemeentelijke controlemethodiek en risicoanalyse voor bospercelen niet leidt tot te rigoureuze uitkomsten. Bekeken zou moeten worden of op andere wijze omgegaan kan worden met het accepteren van risico’s in een bosrijke omgeving, waarbij meer recht gedaan kan worden aan omgevingsfactoren en ecologische en cultuurhistorische waarden. Overeengekomen is dat deze vraag nadrukkelijk aan de orde komt in de nog dit jaar te verschijnen Toekomstvisie Landgoederen. De gemeente wil in de Toekomstvisie de suggestie van de Vrienden meenemen dat bij vervanging van bomen bij voorkeur wordt uitgegaan van gebiedseigen materiaal.

(Gezamenlijk persbericht gemeente Utrecht en Vrienden van Amelisweerd, 11-03-2010.)