Spoedwetverbreding A27 Amelisweerd ingrijpend & voorbarig (19 mei)

De Vrienden van Amelisweerd hebben stevige bezwaren tegen de voorgenomen verbreding van de A27 in het kader van het Spoedwetproject Lunetten-Rijnsweerd. Beluister het interview van 5 minuten op RTV Utrecht.

50 % meer asfalt

In eerdere plannen hield deze verbreding in, dat de bestaande ruimte in de bak bij Amelisweerd zo volledig mogelijk zou worden benut door aanleg van spitsstroken op de plek waar nu de vluchtstrook is. In 2007 maakten de Vrienden daar samen met veel bewonersorganisaties uit de oostkant van Utrecht bezwaar tegen .

Nu blijkt dat de plannen van Rijkswaterstaat nog veel ingrijpender zijn. In de richting Lunetten-Rijnsweerd is sprake van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan en een extra rijstrook op de verbindingsweg naar het Noorden. Dat betekent een toename van de verkeersruimte met 50%. Omdat dit een forse vergroting van de capaciteit van de weg is, moet de Milieu Effectrapportage dan ook aan hoge eisen voldoen en alle effecten goed in beeld brengen. De Vrienden van Amelisweerd constateren dat dit niet het geval is.

Milieu-effecten en alternatieven niet meegenomen 

De capaciteitsuitbreiding met 50% betekent dat een verkeerstoename met zo’n 35-40% mogelijk is. Dit wordt niet helder meegenomen in de berekeningen van geluidhinder en luchtkwaliteit. Daarnaast heeft de toename van de herrie in het tegen geluidhinder zeer matig beschermde Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd zonder twijfel effecten op de broedvogelstand. Dit is niet serieus meegenomen in de MER.

De noodzaak van de verbreding van de A27 hangt sterk samen met de mate van onvermijdelijkheid van de toename van het autoverkeer aan de oostkant van Utrecht. Die wordt momenteel al getoetst in het besluitvormingsproces van de startnotitie Ring, dat nog in volle gang is. De Tweede kamer heeft vorig jaar afgedwongen dat in die procedure het rapport ‘De kracht van Utrecht’ van de Vrienden van Amelisweerd en de NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht)  volwaardig moet worden meegenomen. In dat rapport wordt een alternatief geschetst zonder uitbreiding van asfalt.

Taak nieuw groen en duurzaam college en Tweede Kamer

Zeker gezien de te verwachte gevolgen van de nu  voorgestelde Spoedwetverbreding zou uitvoering daarvan tegenstrijdig zijn aan de wens van de Kamer – en ook het nieuwe Utrechtse college van B&W- om integrale alternatieven op het gebied van mobiliteit een volwaardige kans te geven. 

Luister naar het interview met Jan Korff de Gidts op RTV Utrecht.

Meer informatie bij Jan Korff de Gidts

06 3363 0344