A27 ter hoogte van Amelisweerd

Voorgestelde oplossing bak bij Amelisweerd door Rijkswaterstaat

70 meter diepe schermwand langs Amelisweerd?

Om de onderliggende folie bij de bak van Amelisweerd niet kapot te maken stelt Rijkswaterstaat een nieuwe oplossing voor: een 70 (!) meter diepe schermwand aan beide kanten van het tracé. Daarbinnen moet de weg verbreed worden in een 6 meter diepe polder. Hiervoor zouden aan weerszijden 24 uur per dag machines sleuven moeten graven en vrachtwagens af- en aan moeten rijden om grond af te voeren en bentoniet aan te voeren. Bentoniet is een kleisoort die een tamelijk waterdichte wand vormt en heel langzaam verhardt. Er bestaat dus ook het risico dat de diepwanden niet waterdicht genoeg zijn of dat de kleibodem op 70 meter poreus blijkt.

Bovendien is voor deze methode veel extra werkruimte nodig – meer dan in het oude tracébesluit is aangegeven. Nog meer bomenkap dus, aangezien het bos direct naast de weg ligt.

De commissie voor de milieu-effect-rapportage zet heel veel vraagtekens bij deze oplossing en stelt dat “essentiële informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het tracébesluit”. Tot die ontbrekende informatie horen ook de gevolgen voor de waterhuishouding en de natuur in Amelisweerd!

En het stikstofprobleem?

Een tweede complicatie voor de minister is dat het stikstofprobleem nog helemaal niet is opgelost. Er was blijdschap alom op 17 juli vorig jaar toen de Raad van State het tracébesluit tot verbreding van de Ring Utrecht naar de prullenbak verwees. Reden voor vernietiging was het onderuit halen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze PAS was een rekentruc die de toename van stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden moest maskeren.Het huidige voorstel om de maximumsnelheid naar 100 km/uur terug te brengen schept niet genoeg ‘stikstofruimte’. Het effect van andere maatregelen is onzeker, en daarnaast moet er ook ‘stikstofruimte’ worden gevonden voor de woningbouwopgave, die juist ook in onze regio heel belangrijk is.

Wat al snel wordt vergeten is dat de uitspraak van het Europees Hof in november 2018 betekent dat de hoeveelheid stikstof zodanig moet afnemen dat de kwaliteit van de natuur structureel gaat verbeteren. De verbredingsplannen gaan daar niet bij helpen!

Crowdfunding voor juridisch protest

Kortom, alle reden om een juridische procedure met redelijk wat vertrouwen tegemoet te zien. En daar zijn nu ook de middelen voor: de crowdfundingsactie heeft in ruim een maand bijna € 28.000 binnengehaald! Nog mooier zou zijn als het niet op die procedure hoeft aan te komen. Mede door de nu gekozen bouwmethode zullen de bouw- en aanlegkosten veel hoger zijn dan de tot nu toe begrote 1,2 miljard euro. Reden genoeg voor Kamer en kabinet om toch eens naar goedkopere en betere alternatieven te kijken.

Meer informatie over alles wat met de verbreding van de Ring heeft te maken: https://www.stopverbredingringutrecht.nl/